Chwilio'r wefan
English

Y Sioe Awyr yn fwy ac yn well nag erioed

Bydd Sioe Awyr Cymru Abertawe'n fwy ac yn well nag erioed eleni.

airshow_crowd

Disgwylir i fwy na 250,000 o ymwelwyr ddod i bromenâd a glannau Abertawe am benwythnos llawn hwyl ar 30 Mehefin ac 1 Gorffennaf. 

Mae arwyddocâd ychwanegol i sioe eleni gan fod yr Awyrlu Brenhinol yn dathlu can mlynedd ers ei sefydlu ac mae'r Fyddin yn dathlu can mlynedd ers diwedd y Rhyfel Byd Cyntaf. 

Bydd yr Awyrlu Brenhinol yn cyflwyno arddangosiadau ychwanegol, gweithwyr personél a chyfarpar ar gyfer amrywiaeth o arddangosiadau awyr sy'n cynnwys y Red Arrows enwog, Hediad Coffa Brwydr Prydain a'r Typhoon a llu o arddangosiadau cyffrous eraill. 

Mae'r Sioe Awyr wedi tyfu mewn poblogrwydd o 75,000 o ymwelwyr yn 2009 i gynulleidfa o 250,000 y llynedd a disgwylir hyd yn oed mwy eleni.

Meddai Robert Francis-Davies, Aelod Cabinet y Cyngor dros Fuddsoddi, Adfywio a Thwristiaeth, fod Abertawe'n barod am y sioe fwyaf erioed.

Er mwyn gwneud lle i'r nifer cynyddol o arddangosiadau ac ymwelwyr, bydd rhan o Heol Ystumllwynarth ar gau ar gyfer y penwythnos i greu ardal i ymwelwyr lle gall teuluoedd grwydro'n ddiogel heb orfod gofidio am draffig gerllaw.

Ar ôl trafodaethau â Heddlu De Cymru, trefnwyd gwyriadau, cyfleusterau parcio a pharcio a theithio i sicrhau bod ymwelwyr yn gallu cyrraedd y digwyddiad wrth gadw'r traffig i symud o amgylch y ddinas.

Meddai'r Cyng. Francis-Davies, "Mae'r Sioe Awyr yn ddigwyddiad mor boblogaidd fel ein bod wedi tyfu'n rhy fawr i'r lle sydd ar gael ar y promenâd.

"Rhaid i ni greu mwy o le ar gyfer presenoldeb cynyddol yr RAF ac i ymwelwyr drwy ddefnyddio Heol Ystumllwynarth, ond gellir ond gwneud hynny drwy ei chau i draffig ar hyd y rhan fechan hon.

"Mae hyn yn golygu y gallwn hefyd ddefnyddio'r lle ychwanegol hwn ar gyfer mwy o stondinau ac arddangosiadau i wneud y Sioe Awyr yn fwy ac yn well nag erioed." 
Meddai llefarydd ar ran Heddlu De Cymru, "Mae Heddlu De Cymru'n gyfarwydd â phlismona digwyddiad mawr ac mae'n bwysig bod ymwelwyr â digwyddiad mor fawr â'r Sioe Awyr yn teimlo'n ddiogel.
"Fel bob amser, ein blaenoriaeth fydd cynnal presenoldeb gweladwy a rhoi tawelwch meddwl i bobl o amgylch y sioe awyr ac ymateb i'r cyhoedd er mwyn eu cadw'n ddiogel."  

Bydd Heol Ystumllwynarth ar gau i'r ddau gyfeiriad o'r Ganolfan Ddinesig i Lôn Sgeti o 10am ddydd Gwener 29 Mehefin tan 6am ddydd Llun, 2 Gorffennaf. Serch hynny, bydd y ffordd yn ail-agor i'r gorllewin yn unig rhwng 3pm a 7pm nos Wener, 29 Mehefin gyda thraffig yn teithio i'r gorllewin ond ar yr ochr ddwyreiniol wrth i'r masnachwyr baratoi eu stondinau ar yr ochr orllewinol.

"Rydym yn rhoi gwybod i gynifer o bobl â phosib am y ffyrdd a fydd ar gau a'r gwyriadau er mwyn i yrwyr gynllunio eu taith ymlaen amser. Gobeithio y bydd hyn yn tarfu cyn lleied â phosib ar y rhai nad ydynt yn dod i'r digwyddiad ac yn gwella'r profiad i'r rhai sy'n dod iddo."

I gael manylion llawn am y digwyddiad, pa ffyrdd sydd ar gau a mwy o wybodaeth, ewch i sioeawyrcymru.co.uk

 

Wedi'i bweru gan GOSS iCM