Chwilio'r wefan
English

Hysbysiadau o gosb benodol i bobl sy'n tipio'n anghyfreithlon yn Abertawe

Mae cynlluniau ar waith i gyflwyno cosb benodol gwerth £400 i bobl sy'n cael eu dal yn tipio'n anghyfreithlon yn Abertawe.

Flytipping

Mae Cyngor Abertawe yn gwneud hyn er mwyn mynd i'r afael â phroblem tipio'n anghyfreithlon.

Bwriad y fenter orfodi newydd yw mynd i'r afael â'r rhai sy'n gwaredu symiau llai o wastraff yn anghyfreithlon, megis troseddwyr tro cyntaf a phreswylwyr y mae eu gwastraff wedi cael ei dipio'n anghyfreithlon gan fusnes gwaredu gwastraff didrwydded, yn hytrach na'r rhai sy'n gwaredu symiau mwy o wastraff masnachwyr.

Gall cynghorau Cymru osod swm cosb benodol ar gyfer tipio'n anghyfreithlon rhwng £120 a £400. Bydd adroddiad i'r Cabinet yn argymell gosod y swm uwch o £400 gyda'r opsiwn o dalu swm is o £250 am daliad cynnar.

Meddai Mark Thomas, Aelod y Cabinet dros yr Amgylchedd ac Isadeiledd, "Mae hwn yn gam cadarnhaol yn ein hymdrechion parhaol i fynd i'r afael â holl agweddau tipio anghyfreithlon yn Abertawe.

"Mae'n golygu y gallwn ymdrin ag achosion llai difrifol o dipio anghyfreithlon yn gyflymach, gan gynnwys achosion sy'n ymwneud â gwastraff anfasnachol. Gobeithio bydd cyflwyno hysbysiad o gosb benodol yn atal unigolion rhag gwneud eto.

"Byddwn yn parhau i ddefnyddio'r system llysoedd lle bo'n briodol i ddelio â'r rhai sy'n gwrthod derbyn yr hysbysiad gwreiddiol o gosb benodol a throseddau amrywiol eraill, gan gynnwys troseddwyr parhaus.

"Ein neges i bobl yw na fyddwn yn derbyn tipio anghyfreithlon yn Abertawe ac rydym yn gwneud popeth yn ein gallu, gan gynnwys defnyddio'r holl ddulliau gorfodi sydd ar gael er mwyn cael gwared ar y fath weithgareddau."

Mae'r cyngor hefyd yn annog preswylwyr i fod yn ofalus wrth gyflogi rhywun i waredu gwastraff drostynt. Os nad yw preswylwyr yn gwneud gwiriadau priodol gyda'r cwmni a sicrhau bod trwyddedau addas ganddo yna gallent dderbyn hysbysiad o gosb benodol pe bai'r gwastraff yn cael ei dipio'n anghyfreithlon.

Y llynedd, lansiodd y cyngor Dîm Ymateb Cyflym newydd er mwyn ymchwilio i achosion o dipio'n anghyfreithlon yn y ddinas ac mae hyn wedi arwain at erlyniadau llwyddiannus.

Mae'r ystadegau diweddarach yn dangos lleihad yn nifer yr achosion o dipio'n anghyfreithlon gyda 1,547 o achosion wedi'u hadrodd i'r cyngor yn 2017/18 o'i gymharu â 3,646 yn 2016/17.

Ychwanegodd y Cyng. Thomas, "Rydym ar y trywydd iawn o ran mynd i'r afael â'r broblem ac mae hyn yn arwain at lai o achosion yn cael eu hadrodd i ni.

"Rwy'n annog y cyhoedd i gefnogi ein hymdrechion ac rwy'n eu hannog i adrodd i ni am unrhyw achosion o dipio anghyfreithlon maent yn ymwybodol ohonynt a gofynnir iddynt sicrhau bob amser eu bod yn rhoi eu gwastraff i gludwyr gwastraff trwyddedig yn unig."

 

Wedi'i bweru gan GOSS iCM