Chwilio'r wefan
English

Cais am grant trafnidiaeth wedi'i gymeradwyo er mwyn hybu cynlluniau teithio yn Abertawe

Bydd safle parcio a theithio Ffordd Fabian Abertawe'n cael ei ehangu gyda 280 o leoedd parcio ychwanegol yn unol â'r cynlluniau gwella trafnidiaeth diweddaraf yn y ddinas.

Fabian Way Park and Ride bus

Mae Cyngor Abertawe wedi derbyn bron £2 filiwn o gyllid trafnidiaeth gan Lywodraeth Cymru er mwyn cynorthwyo wrth ddatblygu a gwella cyfres o wasanaethau trafnidiaeth.

Derbyniwyd dau grant gwahanol - y Gronfa Trafnidiaeth Leol (LTF) a'r Gronfa Rhwydwaith Trafnidiaeth Leol (LTNF).

Bydd y ddau'n helpu'r gwelliannau parhaus sy'n gysylltiedig â'r llwybrau trafnidiaeth yn y ddinas a bydd hefyd yn helpu i ddatblygu cysylltiadau trafnidiaeth ymhellach gan wella llif traffig.

Ar y cyfan, dyfarnwyd £1.856 miliwn i'r cyngor.

Mae peth o'r arian (£70,000) yn cael ei ddefnyddio i ehangu safle Parcio a Theithio presennol Ffordd Fabian, gan ychwanegu 280 o leoedd parcio er mwyn helpu i wneud lle ar gyfer myfyrwyr a'r campysau prifysgol gerllaw, a hefyd i helpu gyda digwyddiadau arbennig eraill a gynhelir yn y dyfodol yn Abertawe.

Mae £700,000 hefyd yn cael ei ddefnyddio i wella coridorau bysus strategol ac i helpu i wella gwasanaethau cludiant cyhoeddus - yn bennaf ar hyd Heol Gŵyr a Heol Llangyfelach. Mae gwaith tebyg eisoes wedi'i gwblhau mewn nifer o brif gyffyrdd lle mae traffig yn cael ei reoli gan gynnwys Heol Ddu, Croes Treforys, Heol y Cocyd a Heol Caerfyrddin.

Mae £700,000 arall wedi'i ddyrannu ar gyfer Prosiect Metro De-orllewin Cymru - Cyngor Abertawe yw'r partner cyflwyno arweiniol yn y rhanbarth ac mae'n gobeithio cyflwyno system trafnidiaeth ranbarthol yn unol ag amcanion y ddinas-ranbarth.

Meddai Mark Thomas, Aelod y Cabinet dros yr Amgylchedd a Rheoli Isadeiledd, "Mae'r cyllid hwn yn amhrisiadwy wrth ein helpu i ddatblygu ein rhwydwaith trafnidiaeth mewn ffordd sy'n defnyddio technoleg fodern ac yn diwallu anghenion modurwyr a defnyddwyr cludiant cyhoeddus.

"Mae cynnydd yn nifer y ceir sy'n teithio i'r ddinas yn golygu bod angen i ni edrych ar lif y traffig a sut gallwn ei wella, yn enwedig ar hyd llwybrau prifwythiennol megis Ffordd Fabian a Heol Caerfyrddin."

Bydd gwelliannau'n cael eu gwneud ar gyfer pobl sy'n cerdded a beicio hefyd, gyda £366,000 wedi'i ddyrannu ar gyfer cynlluniau teithio llesol.

Bydd llwybrau beicio a cherdded yn cynnwys Comin Clun, Pontybrenin, Pontarddulais a Bro Tawe.

Ychwanegodd y Cyng. Thomas, "Mae'r Ddeddf Teithio Llesol (Cymru) yn rhoi llawer o ffocws ar gynghorau yng Nghymru'n cyflwyno llwybrau cerdded a beicio newydd a sicrhau bod preswylwyr ac ymwelwyr yn cael mwy o gyfleoedd i feicio a cherdded yn ddiogel oddi ar unrhyw brif ffyrdd.

"Rydym wedi cynnal llawer o waith da dros y blynyddoedd diweddar wrth ehangu llwybrau presennol a chreu rhai newydd. Rydym yn gobeithio y bydd ein hymdrechion a'n cynlluniau parhaus yn arwain at gynnydd yn nifery bobl sy'n beicio a cherdded er pleser ac fel ffordd o deithio i'r gwaith ac oddi yno."

Wedi'i bweru gan GOSS iCM