Chwilio'r wefan
English

Busnesau'r 'Stryd Fawr' i gael cymorth gyda thalu ardrethi

Gallai tua 1,000 o fusnesau'r 'Stryd Fawr' yn Abertawe dderbyn cymorth ariannol gyda thalu ardrethi busnes.

Swansea Market

Mae Cyngor Abertawe wedi cymeradwyo cynlluniau'n ddiweddar i roi Cynllun Cymorth Ardrethi'r Stryd Fawr Llywodraeth Cymru ar waith ar gyfer 2018/19.

Mae'r cyngor wedi gofyn i Lywodraeth Cymru am bron i £380,000, y byddai'n ei ddefnyddio i ddarparu cefnogaeth ariannol i'r busnesau y mae'n eu diffinio fel 'busnesau meddianedig y Stryd Fawr' ac mae'n amcangyfrif bod tua 1,000 o fusnesau a allai fod yn gymwys.

Gallai busnesau lleol nad ydynt mewn canolfan siopa neu ystâd ddiwydiannol sydd ar gyrion y dref dderbyn hyd at £750 i'w helpu gyda thalu eu hardrethi nhw.

Meddai'r Cyng. Clive Lloyd, Aelod y Cabinet dros Drawsnewid a Pherfformiad, "Mae'n rhaid i ni wneud popeth yn ein gallu i gynorthwyo busnesau'r Stryd Fawr a'u helpu yn ystod amser anodd.

"Mae Llywodraeth Cymru wedi darparu arweiniad i gynghorau ar sut i roi'r cynllun ar waith a nodi'r mangreoedd busnesau meddianedig hynny sy'n gymwys. Rydym yn amcangyfrif bod tua 1,000 o fusnesau a allai elwa'n ariannol o'r cynllun gwerth chweil hwn.

"Rydym am weld canol y ddinas yn ffynnu ynghyd â chanolfannau masnachol, sef cymunedau lleol, sydd hefyd yn ffynnu a bydd y cymorth ariannol hwn yn ein cynorthwyo gyda hyn."

Mae'r cynllun cymeradwy hefyd yn cynnwys cynlluniau ar gyfer cynyddu nifer y bobl sy'n derbyn y cynnig drwy ddileu'r angen i fusnesau gyflwyno cais am y cymorth ardrethi. Bydd y cyngor yn nodi mangre busnes y Stryd Fawr sy'n gymwys yn ôl ei gofnodion ac yn dyfarnu'r cymorth ardrethi'n awtomataidd.

Ychwanegodd y Cyng. Lloyd, "Roedd cynllun tebyg a oedd ar waith y llynedd yn gofyn i fusnesau gyflwyno cais am y cymorth ardrethi ac, oherwydd hyn, ni hawliwyd peth o'r arian a gynigiwyd gan Lywodraeth Cymru. "Rydym yn gwneud pethau'n wahanol y tro hwn er mwyn sicrhau bod pob busnes sy'n gymwys yn cael ei gynnwys ac yn elwa o'r cynllun."

Os nad yw'r cyngor yn gallu penderfynu a yw mangre busnes yn cydymffurfio â'r meini prawf angenrheidiol ai peidio, bydd y busnes yn derbyn cais ffurfiol i'w gwblhau a'i ddychwelyd fel bod penderfyniad yn gallu cael ei wneud.

Meddai Russell Greenslade, Prif Weithredwr BID Abertawe, "Mae hyn yn newyddion da iawn ar gyfer BID Abertawe ac ar gyfer ein busnesau yng nghanol y ddinas a fydd yn gymwys.

"Mae hwn yn gyfnod heriol ar gyfer strydoedd mawr ledled y wlad ac mae'n bosib bydd y cynlluniau cymorth ardrethi hyn yn chwarae rôl hanfodol o ran lleihau'r costau llinell waelod, gan roi mwy o ddiogelwch a dichonoldeb i fusnesau.

"Rydym yn gweld yn uniongyrchol y gwaith caled y mae ein busnesau ardal BID yn ei wneud er mwyn cadw canol y ddinas yn fywiog ac yn ddeniadol ac, yma yn BID Abertawe, rydym yn gwneud popeth y gallwn i'w cefnogi gyda hyn.

"Rydym yn falch o weld Cabinet Cyngor Abertawe'n cymeradwyo'r cynllun call iawn hwn a fydd, ynghyd â'r buddsoddiad adfywio parhaus yng nghanol y ddinas, yn helpu i baratoi'n strydoedd mawr ar gyfer y dyfodol."

Wedi'i bweru gan GOSS iCM