Chwilio'r wefan
English

Posibilrwydd y gallai cwmni ynni arloesol ostwng biliau yn Abertawe

Mae ateb arloesol yn cael ei gynnig er mwyn gostwng biliau ynni aelwydydd a busnesau ar draws Abertawe.

Energy

Byddai'n ymwneud â sefydlu cwmni gwasanaethau ynni nid er elw a fyddai'n fuddiol i bobl yn y ddinas. Ei brif ffocws fyddai preswylwyr a sefydliadau lleol.

Byddai'r fenter cymdeithasol gyfrifol yn helpu i ateb her y prisiau nwy a thrydan uchel a wynebir gan breswylwyr  Abertawe, ac yn mynd i'r afael â'r anhawster y mae busnesau lleol yn ei gael i sicrhau bargeinion ynni da.

Cyngor Abertawe fyddai'n sefydlu'r cwmni ynni newydd ac yn berchen arno fel menter hyd braich heb unrhyw gost i'r trethdalwr. Hon fyddai'r fenter gyntaf o'i bath gan gyngor yng Nghymru, er bod nifer bach i'w cael yn Lloegr.

Fel rhan o astudiaeth dichonoldeb i'r cynnig, bydd ymgynghoriad cyhoeddus a gynhelir drwy gydol mis Gorffennaf yn gofyn i breswylwyr lleol a fyddent yn ystyried prynu ynni am gost isel gan gwmni nid er elw sy'n fuddiol i bobl.

Os yw'r adborth gan y cyhoedd yn gadarnhaol, llunnir achos busnes manwl er mwyn sefydlu'r cwmni. Os yw'n ddichonadwy, gallai'r cwmni gael ei lansio mewn dwy flynedd.

Meddai'r Cyng. Andrea Lewis, Aelod y Cabinet dros Gartrefi ac Ynni, "Mae'r farchnad ynni ar chwâl - mae nifer bach o fusnesau mawr yn ei rheoli,  busnesau nad ydynt yn gwbl dryloyw sy'n codi prisiau uwch na'r disgwyl ac sy'n cynnig gwasanaeth cwsmeriaid gwael.

"Mae gan y chwe mawr oddeutu 80% o'r farchnad, ac mae eu rhestrau prisiau arferol mor uchel eu bod yn arwain at effeithiau cymdeithasol sylweddol y mae'r trethdalwr yn gorfod eu lliniaru drwy'r GIG a chynghorau lleol.

"Rydym yn gweithio ar ateb posib - ein cwmni ynni ein hunain.

"Bydd ein hymchwiliad yn gofyn i bobl Abertawe a fyddent yn ystyried prynu ynni rhad gan gwmni lleol nid er elw sy'n fuddiol i bobl."

Byddai'n gallu cynnig rhestr brisiau arbennig i bobl leol, y rhai sy'n byw mewn tlodi tanwydd, busnesau bach a chanolig a sefydliadau partner y cyngor. Byddai arian dros ben yn cael ei ailfuddsoddi mewn gwasanaethau lleol a mentrau ynni.

Dywedodd y Cyng. Lewis, "Byddwn ond yn bwrw ymlaen â hyn os oes awydd gan bobl Abertawe i gael y gwasanaeth hwn, ac mae angen i ni sicrhau y byddai pobl yn ystyried bod yn gwsmeriaid cyn ymrwymo i'r fenter.

"Rwy'n gobeithio y bydd pobl a busnesau ledled Abertawe'n cymryd rhan yn yr ymgynghoriad."

 

Wedi'i bweru gan GOSS iCM