Chwilio'r wefan
English

Cyn gwneud cais am Adolygiad, cysylltwch â ni drwy e-bostio Trwyddedu.IyA@abertawe.gov.uk

Adolygiadau trwydded

Gellir gofyn am Adolygiad Trwydded lle mae mangre'n achosi niwsans ac mae tystiolaeth bod y problemau'n ymwneud â'r amcanion trwyddedu.

Rhaid i'r person neu'r corff sy'n gofyn am yr adolygiad hysbysu deiliad trwydded y fangre a phob awdurdod cyfrifol ynghylch ei gais.  Dylid gwneud hyn drwy anfon copi o'r cais am adolygiad, ynghyd ag unrhyw ddogfennau cysylltiedig, ar yr un diwrnod â chyflwyno'r cais i'r awdurdod trwyddedu perthnasol.

Rhaid i'r awdurdod trwyddedu hysbysebu'r cais am adolygiad a gwahodd sylwadau gan awdurdodau cyfrifol a phobl â diddordeb. Mae gan bartïon â budd neu awdurdod cyfrifol gyfnod o 28 niwrnod i gyflwyno sylwadau i'r awdurdod trwyddedu perthnasol.

Gall yr awdurdod trwyddedu wrthod unrhyw sail am adolygiad os yw'n ystyried ei bod yn ddisylwedd, yn flinderus neu'n ailddigwyddiad. Os na chaiff ei wrthod, rhaid i'r awdurdod trwyddedu gynnal gwrandawiad i ystyried y cais.

Sut i wneud cais

Lawrlwythwch y  PDF Document adolygiad o ffurflen gais mangre neu eiddo clwb (PDF, 118KB)Yn agor mewn ffenest newydd gyflwyno cais drwy'r post.  

Mae'n rhaid i chi lenwi pob rhan o'r ffurflen. Bydd angen i chi dalu ffi'r cais pan gyflwynwch eich ffurflen.

Hefyd, dylech anfon copïau o'r ffurflen a dogfennau amgaeëdig at yr awdurdodau cyfrifol a deiliad trwydded y fangre neu'r clwb y mae ganddo dystysgrif mangre'r clwb, fel y bo'n briodol.

Wedi'i bweru gan GOSS iCM