Chwilio'r wefan
English

Cyngor yn gweithredu ar ôl i gymhorthion diogelwch gael eu fandaleiddio ar lannau'r afon

Mae fandaliaid ar lannau afon Tawe yn peryglu bywydau ar ôl i bump cymhorthyn achub gael eu dwyn o'u safleoedd ar lannau'r afon mewn llai nag wythnos.

Missing Water Safety Aid

Galwyd ar dîm diogelwch dŵr Cyngor Abertawe fore ddoe ar ôl i aelod o'r cyhoedd roi gwybod bod rhai ar goll.

Dangoswyd o arolwg cyflym fod pump wedi mynd ar goll ers i'r safleoedd gael eu gwirio wythnos yn ôl a gosodwyd rhai newydd yn eu lle mewn ychydig oriau.

Ond anogodd Robert Francis-Davies, Aelod y Cabinet dros Arloesedd, Adfywio a Thwristiaeth breswylwyr i adrodd am ragor o achosion o'r fath ac i roi gwybod i'r heddlu am unrhyw un maent yn ei weld yn ymyrryd â'r cymhorthion.

Meddai, "Mae'n drosedd i ymyrryd â chymhorthion achub ac rydym yn gwirio CCTV i weld a oes unrhyw dystiolaeth o bwy allai fod wedi mynd â nhw. Bydd unrhyw dystiolaeth yn cael ei hanfon at yr heddlu ar unwaith at ddibenion erlyn.

"Nid yw'r math hwn o fandaliaeth yn hwyl, nid yw'n drosedd heb ddioddefwyr a gall beryglu bywydau pobl.

"Byddwn yn cynyddu ein gwiriadau a'n patrolau yn yr ardal i atal y math hwn o ymddygiad ac i amnewid unrhyw gyfarpar sydd ar goll neu wedi'i ddifrodi."

Dywedodd y Cyng. Francis-Davies fod gan dîm diogelwch dŵr y cyngor ymagwedd drwyadl at wirio cymhorthion achub yn ardal y Marina ynghyd ag ar hyd afon Tawe i gadw pobl yn ddiogel. Mae hefyd yn gweithio'n agos gyda Heddlu De Cymru a'r Gymdeithas Frenhinol dros Achub Bywydau i dynnu sylw at yr angen i aros yn ddiogel wrth ddŵr.

Ychwanegodd, "Gall preswylwyr ein helpu i gadw llygad ar hyn, yn enwedig yn ystod y tywydd poeth. Os ydych chi'n gweld pobl yn ymddwyn yn amheus ger cymhorthion achub, yn gweld bod rhywun wedi ymyrryd ag un neu ei fod ar goll, rhowch wybod i ni cyn gynted â phosib. Peidiwch â gadael i rywun arall wneud."

Gellir cysylltu â'r tîm diogelwch dŵr drwy ffonio 01792 635162 neu drwy e-bostio diogelwch.dwr@abertawe.gov.uk

 


Wedi'i bweru gan GOSS iCM