Chwilio'r wefan
English

Gadewch olion traed yn unig wrth ymweld â'r traeth

Anogir ymwelwyr â'r traeth i adael olion traed yn y tywod yn unig wrth iddynt fynd i lan y môr dros yr wythnosau nesaf.

BeachLitter

Diolch i'r mis Mehefin cynhesaf ar gofnod, a chyda mwy o dywydd cynnes i ddod cyn gwyliau'r ysgol, mae traethau Abertawe wedi bod yn hynod boblogaidd fel lleoliad i oeri.

Ond mae ymwelwyr yn cael eu hannog i fynd â'u gwastraff adref gyda nhw i sicrhau nad yw profiadau defnyddwyr eraill yn cael eu sbwylio gan ganiau, poteli a barbeciwiau tafladwy.

Meddai Mark Thomas, Aelod y Cabinet dros yr Amgylchedd, "Mae pawb yn gyfrifol am fynd â sbwriel adref gyda nhw. Gallant fynd adref ag unrhyw beth maent yn ei gario i'r traeth.

"Ein prif bryder yw barbeciwiau tafladwy. Mae unrhyw un sy'n meddwl ei fod yn dderbyniol i arllwys dŵr ar farbeciw sydd wedi'i ddefnyddio a'i gladdu yn y tywod yn hollol anghywir. Yn syml, taflu sbwriel yw hwn.

"Ond, yn waeth byth, maent yn beryglus i bobl eraill sy'n defnyddio'r traeth a allai dioddef o losgiadau difrifol trwy sefyll ar farbeciw sydd wedi'i ddefnyddio a'i gladdu o dan yr arwyneb.

"Rydym wedi gosod biniau barbeciw arbennig ger caffi 360 ar Fae Abertawe ac mae mwy ar gael yn Langland, Rotherslade a Caswell. Ein neges i bawb yw, os nad ydych yn gallu meddwl am ffordd o gael gwared arnynt yn ofalus, peidiwch â dod â nhw i'r traeth."

Mae Cyngor Abertawe'n chwarae ei ran wrth gadw traethau'n lan trwy godi sbwriel â llaw bob dydd yn ystod tymor yr haf. Mae hefyd yn darparu biniau casglu sbwriel ychwanegol dros dro a mwy o wasanaethau gwacáu biniau. Fodd bynnag, ar ddiwedd diwrnod ar y traeth, gall biniau fod yn rhy llawn.

Mewn achosion o'r fath dylai ymwelwyr â'r traeth ymddwyn yn gyfrifol a mynd â'u sbwriel adref gyda nhw yn hytrach na'i adael ar ôl. Yn y pen draw, y cyhoedd sy'n gyfrifol am sicrhau ei fod yn cael gwared ar ei sbwriel a'i wastraff.

Yn ychwanegol i'r mesurau hyn, mae'r cyngor yn gweithio'n agos gydag achubwyr bywyd yr RNLI ar y traeth yn ystod tymor yr haf i sicrhau bod pobl yn cael y cyngor cywir ar yr hyn i'w wneud gyda'u sbwriel.

Meddai'r Cyng. Thomas, "Mae'r cyngor yn gwario £2miliwn y flwyddyn yn cadw'r ddinas yn lân. Mae ein tîm casglu sbwriel hefyd yn ymweld ag ysgolion a chlybiau ac yn cefnogi grwpiau preswylwyr sydd am sefydlu eu grwpiau casglu sbwriel eu hunain.

"Ond mae angen i ni fod yn glir. Os nad oedd pobl yn gadael eu sbwriel ar ôl, ni fyddai eraill mewn perygl o gael eu hanafu gan boteli wedi'u torri, caniau ag ymylon miniog neu barbeciwiau tafladwy wedi'u defnyddio.

"Mae ein timau'n gwneud eu gorau glas i gadw traethau'n lan ar gyfer yr haf. Mae angen i'r rheiny sy'n ymweld â'r traeth gyfrannu, gan gymryd cyfrifoldeb personol a chwarae eu rhan hefyd."


Wedi'i bweru gan GOSS iCM