Chwilio'r wefan
English

Plant ysgol yn trosglwyddo'r neges am ailgylchu bwyd i'w rhieni

Mae merch ysgol o Abertawe'n helpu i drosglwyddo'r neges am bwysigrwydd ailgylchu bwyd i filoedd o gartrefi ledled y ddinas.

food waste poster

Roedd un o ddisgyblion Ysgol Gynradd Pen-y Fro, Polly Sampson, 8 oed, wedi ennill cystadleuaeth i ddylunio poster am ailgylchu gwastraff bwyd. Caiff y dyluniad buddugol ei ddefnyddio yn awr ar ochrau deg o gerbydau ailgylchu Cyngor Abertawe, gan helpu i atgoffa preswylwyr o bwysigrwydd ailgylchu bwyd.

Roedd y poster buddugol yn un o 220 o bosteri a gyflwynwyd fel rhan o ymgyrch dan arweiniad WRAP Cymru a Chyngor Abertawe.

Roedd Gweinidog yr Amgylchedd Llywodraeth Cymru, Hannah Blythyn, wedi ymweld â Polly a'i chyd-ddisgyblion i ddatgelu'r celfwaith lliwgar a llongyfarch yr ysgol am ei hymdrechion.

Meddai Hannah Blythyn, "Mae'r brwdfrydedd sydd gan ein disgyblion ysgol yma yng Nghymru dros ein hamgylchedd yn creu argraff arnaf byth a hefyd. Llongyfarchiadau i'r holl fyfyrwyr a gymerodd ran ac i Polly ac Ysgol Gynradd Pen-y-fro. Edrychaf ymlaen yn eiddgar at weld y cerbydau ailgylchu ar eu newydd wedd ar strydoedd Abertawe."

Roedd Mark Thomas, Aelod Cabinet y Cyngor dros yr Amgylchedd a Rheoli Isadeiledd wedi ymuno â'r gweinidog yn yr ysgol. Meddai, "Budd yr ymgyrch ddiweddaraf hon yw y gallwn gael plant, o oed ifanc, i ddeall manteision ailgylchu bwyd a sicrhau eu bod, wrth dyfu'n hŷn, yn ystyried hyn yn arfer arferol wrth gael gwared ar wastraff cartref.

"Mae llawer o breswylwyr hefyd yn gwneud gwaith gwych ac yn ailgylchu eu gwastraff bwyd. Rwy'n hyderus, drwy annog mwy o breswylwyr i ailgylchu mwy o'u gwastraff bwyd ynghyd â'r gwasanaethau ailgylchu ymyl y ffordd eraill rydym yn eu darparu, y byddwn yn parhau i gyrraedd targedau ailgylchu'r llywodraeth a thrwy wneud hynny'n gwella'n hamgylchedd lleol."

Fel rhan o'r wobr fuddugol i'r ysgol, roedd dosbarth Polly hefyd wedi ymweld â phrif gontractwr ailgylchu bwyd y cyngor - Agriver ym Mhen-y-bont ar Ogwr. Cafodd y dosbarth y cyfle i weld sut mae'r holl wastraff bwyd a gesglir yn Abertawe'n cael ei ailgylchu a'i droi'n ynni.

Kirsty Williams, athrawes ym Mhen-y-fro yw Cydlynydd Pwyllgor Eco'r ysgol. Meddai, "Roedd y gystadleuaeth yn ffordd ddifyr a diddorol o addysgu disgyblion a'u teuluoedd am bwysigrwydd ailgylchu gwastraff bwyd.

"Roedd clywed bod ailgylchu gwastraff bwyd yn gallu pweru eitemau cartref fel  consolau gemau wedi rhyfeddu'r disgyblion."

Mae mwy a mwy o bobl yn Abertawe'n ailgylchu eu gwastraff bwyd. Mae 72% o breswylwyr yn defnyddio'r gwasanaeth ailgylchu bwyd wythnosol a ddarperir gan y cyngor, a llynedd, ailgylchwyd digon o fwyd i bweru ysgol gyfan am chwe blynedd.

Meddai Catrin Palfrey, Rheolwr Ailgylchu dros Gymru, "Roeddem wrth ein boddau â'r ymateb gwych gan ein hysgolion ar draws y sir i ymgyrch ailgylchu bwyd Abertawe. Diolch yn fawr i'r holl ysgolion a gyflwynodd y gwersi ac i'r holl ddisgyblion a luniodd bosteri - roedd cynifer o gynigion gwych."


Wedi'i bweru gan GOSS iCM