Chwilio'r wefan
English

Cynhaliwyd digwyddiad a oedd yn hyrwyddo swyddi yn y sector gofal cartref yn Abertawe.

Mae sefydliadau sy'n cynnal rhaglenni cefnogi cyflogaeth a hyfforddiant wedi cysylltu â darparwyr gofal i wella'r broses recriwtio.

dom_care_working

Daethant ynghyd yn ystod y digwyddiad a gafodd ei drefnu gan Abertawe'n Gweithio a'i bartner, Y Tu Hwnt i Frics a Morter, sef gwasanaeth cyflogadwyedd a gynhelir gan Gyngor Abertawe a'i bartneriaid i helpu pobl sy'n chwilio am swyddi i gael mynediad at y gefnogaeth sy'n fwyaf perthnasol iddynt.

Rhoddodd darparwyr gofal gyflwyniad gan amlinellu'r hyn maent yn ei wneud a'r cyfleoedd sy'n bodoli fel y gall y rhai sy'n cynnal rhaglenni cyflogaeth gyflwyno darlun gwell i'w cleientiaid.

Roedd hwn yn cynnwys gwybodaeth am sut brofiad yw gweithio yn y sector, patrymau shifft, tâl ac amodau, manylion am yr hyfforddiant sy'n cael ei ddarparu a'r llwybrau ar gyfer datblygu gyrfa.

Dywedodd y Cyng. Mary Sherwood, Cyd-aelod Cabinet Cyngor Abertawe dros Gymunedau Gwell, "Roedd hon yn ffordd wych i'r rhai sy'n cynnal rhaglenni cefnogi cyflogaeth a hyfforddiant gael dealltwriaeth well o'r sector ac i ddarparwyr gofal ddod o hyd i fwy o wybodaeth am y recriwtiaid posib sydd ar gael.

"Rwy'n siŵr y bydd y ddau grŵp wedi gadael y digwyddiad gyda dealltwriaeth well o'r hyn y mae'r llall yn ei wneud a bydd hyn yn gwella'r broses recriwtio."


Wedi'i bweru gan GOSS iCM