Chwilio'r wefan
English

Llongyfarchiadau i ysgolion cynradd sydd wedi cael llwyddiant ysgubol

Cafodd staff a disgyblion dwy ysgol gynradd yn Abertawe eu llongyfarch am eu hadroddiadau Estyn.

abc_blocks

Dywedodd arolygwyr bod lles ac agweddau at ddysgu yn rhagorol yn Ysgol Gynradd Heol Teras yn Mount Pleasant, a barnwyd ei bod yn dda yn y pedwar maes arolygu arall.

Barnwyd bod Ysgol Gynradd Pennard yn dda ym mhob maes.

Meddai Estyn, "Mae ethos Ysgol Gynradd Heol Teras yn gynhwysol ac yn ofalgar iawn. Mae'r ysgol yn rhoi lles disgyblion wrth wraidd ei gwaith. Maent yn mynd i mewn i adeilad yr ysgol bob bore yn frwdfrydig a chyda balchder dros eu hysgol."

Canmolwyd Ysgol Gynradd Pennard hefyd am ei haddysgu ac ansawdd ei gwersi, ac am y cynnydd a wnaed gan ddisgyblion wrth iddynt symud drwy'r ysgol.

Meddai'r Cyng. Jen Raynor, Aelod Cabinet Cyngor Abertawe dros Wella Addysg, Dysgu a Sgiliau, "Mae Ysgol Heol Teras yn rhagorol. Mae cyfran uchel o'r disgyblion yn gymwys i dderbyn prydau ysgol am ddim, mae gan nifer ohonynt anghenion dysgu ychwanegol a siaredir 29 o ieithoedd gwahanol yn yr ysgol, ond mae disgyblion yn gwneud cynnydd da o ganlyniad i'r addysg maent yn ei derbyn.

"Mae Pennard hefyd yn ysgol dda iawn a hoffwn longyfarch penaethiaid, staff, disgyblion a theuluoedd y ddwy ysgol am eu hadroddiadau Estyn.

"Mae disgyblion yn Abertawe'n derbyn addysg o safon uchel, a gellir gweld tystiolaeth o hyn yn yr adroddiadau sy'n cael eu cyhoeddi gan Estyn."


Wedi'i bweru gan GOSS iCM