Chwilio'r wefan
English

Trawsnewidiad Abertawe'n ennill clodydd newydd gan fusnesau

Mae sefydliadau busnes proffil uchel wedi datgan eu cefnogaeth unwaith eto ar gyfer trawsnewidiad Abertawe wrth iddo barhau i wneud cynnydd.

ArenaParklandJune2018

Meddai Paul Gardner, Llywydd Clwb Busnes Bae Abertawe, "Dengys casgliadau ein harolygon barn busnesau diweddaraf fod y rhan fwyaf o'n haelodau'n rhagweld y byddant yn perfformio'n well yn y dyfodol agos nag yn ddiweddar ac y gellir cysylltu hyn â'r ffaith bod Abertawe ar i fyny.

"Mae'r clwb busnes yn cefnogi'r gwaith adfywio parhaus a gynhelir ar draws y ddinas ac mae'n gyffrous gweld y gwaith yn mynd rhagddo wrth i ni ddechrau creu darlun o sut olwg fydd ar Abertawe pan fydd wedi'i gwblhau."

Meddai Russell Greenslade, Prif Weithredwr Rhanbarth Gwella Busnes Abertawe (BID) Abertawe, "Rwy'n meddwl bod pawb sy'n dwlu ar Abertawe ac sy'n meddu ar fudd penodol mewn gweld canol y ddinas yn ffynnu'n falch o weld y gwaith adfywio pwysig hwn yn datblygu.

"Rwy'n gwybod bod oddeutu 800 o fusnesau BID yn yr ardal wedi buddsoddi yn y gwaith adfywio a'r manteision a ddaw ohono i ganol y ddinas o ran bywiogrwydd, nifer yr ymwelwyr a hygyrchedd gwell.

"Dyma un o'r penodau pwysicaf yn hanes canol dinas Abertawe hyd yn hyn ac rydym i gyd yn edrych ymlaen at weld datblygiad y gwaith. Yn ystod yr amser hwn, mae canol y ddinas a'i fusnesau ar agor yn ôl yr arfer, ac rydym yn annog siopwyr i'w cefnogi."

Mae nenlinell Abertawe'n dechrau llenwi â chraeniau prysur, a bydd mwy yn ymddangos wrth i waith adeiladu gychwyn ar yr arena ddigidol - mae'r strydlun yn llawn peiriannau trwm ac mae mwy o siacedi gwelededd uchel a hetiau caled i'w gweld nag erioed o'r blaen.

Meddai Arweinydd Cyngor Abertawe, Rob Stewart, "Mae'r holl egni cadarnhaol hwn yn dangos bod Abertawe'n adeiladu ar gyfer y dyfodol mwyaf disglair.

"Mae'r ffaith bod ein strydoedd yn llawn gweithgarwch adeiladu'n profi bod y ddinas o ddifrif o safbwynt ei phreswylwyr, ei masnachwyr ac ymwelwyr â hi."

Mae'r gwaith sylweddol sydd wedi dechrau'n cynnwys:

  • Creu parc dinesig newydd â hygyrchedd gwell ar Ffordd y Brenin
  • Gwaith paratoi ar gyfer pentref digidol ar hen safle Oceana ac o'i gwmpas. Ariennir hyn yn rhannol, yn amodol ar gymeradwyo achos busnes, gan Fargen Ddinesig Bae Abertawe, sy'n werth £1.3bn
  • Creu cannoedd o gartrefi newydd i fyfyrwyr.
  • Cam 1 Abertawe Ganolog ger yr LC ac archfarchnad Tesco - gan gynnwys arena ddigidol dan do â lle i 3,500 o bobl, yn amodol ar gymeradwyo achos busnes gan y Fargen Ddinesig
  • Cyflwyno sawl InLink BT o'r radd flaenaf yn lle bythau ffôn canol y ddinas.

 Mae'r gwaith sylweddol sydd i ddod yn cynnwys:

  • Cam 2 Abertawe Ganolog rhwng Sgwâr y Castell a Heol Ystumllwynarth - cymysgedd o ddefnyddiau manwerthu a hamdden ochr yn ochr ag ysgol fusnes
  • Golwg newydd ar gyfer Sgwâr y Castell
  • Llety newydd i fyfyrwyr ar Stryd Mariner

Mwy o wybodaeth: www.abertawe.gov.uk/gwelliannauiganolyddinas


Wedi'i bweru gan GOSS iCM