Chwilio'r wefan
English

Cyfle i ddweud eich dweud mewn ymgynghoriad ar ysgolion bach

Gall rhieni, staff, disgyblion a'r gymuned ehangach ddweud eu dweud am ddyfodol dwy ysgol leiaf Abertawe.

abc_blocks

Bydd ymgynghoriadau chwe wythnos ar wahân sy'n trafod YGG Felindre ac Ysgol Gynradd Craig-cefn-parc yn dechrau ddydd Mercher (5 Medi).

Y duedd tymor hir yn y ddwy ysgol yw gostyngiad yn nifer y disgyblion.

Mae'r ymgynghoriadau'n cynnig cyfle i unrhyw bartïon â diddordeb roi eu barn am ddyfodol yr ysgolion cyn i unrhyw benderfyniadau gael eu gwneud.

Yn nogfennau'r ymgynghoriad mae Cyngor Abertawe wedi amlinellu pam mae angen gwneud newidiadau, y dewisiadau sydd wedi cael eu hystyried hyd yn hyn a'r manteision posib ar gyfer disgyblion os penderfynir cau un o'r ysgolion neu'r ddwy ysgol yn y dyfodol.

Meddai'r Cynghorydd Jennifer Raynor, Aelod y Cabinet dros Wella Addysg, Dysgu a Sgiliau, "Ni wnaed unrhyw benderfyniad hyd yn hyn ac yn ystod yr ymgynghoriad byddwn yn ceisio barn cynifer o bobl â phosib am y cynnig.

"Mae'r cyngor wedi ystyried llawer o opsiynau gwahanol ar gyfer y ddwy ysgol a hoffem glywed yr hyn mae pobl yn ei feddwl amdanynt yn ogystal ag a oes awgrymiadau dichonadwy eraill ar wahân i gau'r ysgolion nad ydynt wedi cael eu trafod eto.

"Byddai unrhyw syniadau o'r fath yn cael eu hystyried yn ddifrifol fel rhan o'r broses hon."

Caiff copïau o ddogfennau'r ymgynghoriadau eu dosbarthu i bob rhiant a gofalwr a bydd copïau ar-lein a chopïau caled ar gael hefyd.

Mae cyfarfodydd ymgynghori'n cael eu trefnu i staff, disgyblion a llywodraethwyr er mwyn iddynt gael rhoi eu barn, a threfnwyd llawer o sesiynau galw heibio i rieni.

Bydd y cyngor hefyd yn gofyn am farn ymgyngoreion statudol ac ysgolion cyfagos.

Ychwanegodd y Cyng. Raynor, "Mae bellach yn bwysig bod yr holl bartïon â diddordeb yn manteisio ar y cyfle i gyflwyno'u barn fel y gall aelodau Cabinet Cyngor Abertawe ystyried yr holl opsiynau sydd ar gael wrth ddod i benderfyniad ar ddiwedd y flwyddyn."

I weld dogfennau'r ymgynghoriadau ar-lein, ewch i:

Ysgol Gynradd Craig-cefn-parc: www.abertawe.gov.uk/ymgynghoriadcraig-cefn-parc

YGG Felindre: www.abertawe.gov.uk/ymgynghoriadyggfelindre


Wedi'i bweru gan GOSS iCM