Chwilio'r wefan
English

Cyfle i ddweud eich dweud am gynlluniau ar gyfer ysgolion Cymraeg newydd

Bydd ymgynghoriadau ffurfiol ar gynlluniau i adeiladu dwy ysgol gynradd Gymraeg newydd sbon yn Abertawe'n dechrau yr wythnos hon.

Dinas a Sir Abertawe

Mae Cyngor Abertawe am wella cyfleusterau a chynyddu nifer y lleoedd sydd ar gael yn YGG Tan-y-lan ac YGG Tirdeunaw i ateb y galw cynyddol am addysg drwy gyfrwng y Gymraeg.

Gofynnir i'r rhieni, y staff, y disgyblion a'r gymuned ehangach am eu barn am y cynigion i adeiladu ysgolion newydd sbon ar gyfer y ddwy ysgol yn ystod yr ymgynghoriadau sy'n dechrau'r wythnos hon.

Bwriedir y byddai ysgol newydd yn cael ei hadeiladu ar gyfer YGG Tan-y-lan ar Heol Beacons View yn y Clâs. Byddai'r disgyblion yn parhau i gael eu haddysgu ar y safle presennol ar hen safle Ysgol Fabanod y Graig yn Nhreforys nes bod yr adeiladau newydd yn barod.

Cynigir gosod ysgol newydd ar gyfer YGG Tirdeunaw ar dir dros ben sy'n rhan o safle YGG Bryn Tawe ar hyn o bryd. Eto, byddai'r disgyblion yn parhau i gael eu haddysgu ar eu safle presennol, sy'n llai na milltir i ffwrdd, nes bod yr adeiladau newydd yn barod.

Meddai'r Cynghorydd Jennifer Raynor, Aelod Cabinet Cyngor Abertawe dros Wella Addysg, Sgiliau a Hyfforddiant, "Mae'r galw am addysg Gymraeg yn Abertawe'n cynyddu ac fel rhan o Raglen Ysgolion yr 21ain Ganrif mae cyfle i gynyddu nifer y lleoedd a gwella cyfleusterau'n sylweddol ar gyfer disgyblion a staff yn YGG Tan-y-lan ac YGG Tirdeunaw drwy adeiladu ysgolion newydd sbon.

"Rydym nawr yn ceisio barn cynifer o bobl â phosib ar y cynigion hyn fel bod gan aelodau gymaint o wybodaeth â phosib o'u blaenau pan fydd Cabinet y cyngor yn gwneud penderfyniadau ar ddiwedd y flwyddyn."

Anfonir llythyrau sy'n rhoi gwybod i rieni neu ofalwyr am yr ymgynghoriad a fydd ar gael yn llawn ar-lein. Gellir darparu copïau caled ar gais.

Trefnir cyfarfodydd ymgynghori er mwyn i staff, disgyblion a llywodraethwyr gael dweud eu dweud a threfnir sesiwn galw heibio ar gyfer rhieni. Bydd y cyngor hefyd yn gofyn i ymgyngoreion statudol am eu barn.

Mae ymgynghoriadau ar wahân ar gyfer YGG Tan-y-lan ac YGG Tirdeunaw a bydd y ddau'n cael eu cynnal am chwe wythnos gan ddechrau ar 5 Medi.

Mae'r cynlluniau'n amodol ar geisiadau llwyddiannus am grantiau cyfalaf i Lywodraeth Cymru er mwyn ariannur prosiectau'n rhannol.

Ychwanegodd y Cynghorydd Raynor, "Mae'r ddwy ddogfen ymgynghori'n amlinellu'r cynigion yn llawn ac yn rhestru'r manteision a'r heriau sy'n gysylltiedig â'r cynlluniau, yn ogystal â'r opsiynau eraill sydd wedi'u hystyried. Nid oes unrhyw benderfyniad wedi'i wneud eto felly rwy'n annog pobl i rannu eu barn."

I weld y dogfennau ymgynghori ar-lein, ewch i:

YGG Tan-y-lan: www.abertawe.gov.uk/ymgynghoriadyggtanylan

YGG Tirdeunaw: www.abertawe.gov.uk/ymgynghoriadyggtirdeunaw


Wedi'i bweru gan GOSS iCM