Chwilio'r wefan
English

Ymgynghoriad ar weledigaeth newydd ar gyfer Stryd y Gwynt boblogaidd

Bydd pobl Abertawe yn cael cyfle i fynegi eu barn ar gynnig newydd i wneud Stryd y Gwynt hanesyddol yn fwy addas i gerddwyr.

WindStreetVision120918

Yr awgrym - pe bai cyllid ar gael - yw y gellid creu palmentydd llawer lletach yn ardal barrau, caffis a bwytai boblogaidd canol y ddinas a mwy o le cymdeithasu yn yr awyr agored.

Mae'r cynigion yn cynnwys:

  • Mwy o ardaloedd eistedd yn yr awyr agored i annog darparu bwyd a diod hamddenol;
  • Traffig un ffordd ar un lôn i greu mwy o le i gerddwyr a lle busnes;
  • Palmentydd ehangach i gael gwared ar fannau prysur;
  • Mwy o le cyhoeddus i annog digwyddiadau a gwyliau cyhoeddus;
  • Cydnabod yr adeiladau treftadaeth;
  • Mynediad i gerbydau sydd wedi'i reoli'n dda er mwyn cynnal diogelwch a mynediad.

Yr arbenigwyr dylunio Owen Davies Consulting ac Element Urbanism sydd wedi llunio'r cynigion ar ran Cyngor Abertawe a Rhanbarth Gwella Busnes (BID) Abertawe.

Meddai'r Cyng. Robert Francis-Davies, Aelod Cabinet Cyngor Abertawe dros Fuddsoddi, Adfywio a Thwristiaeth, "Gallai'r cynigion cyffrous hyn ddarparu cyfleoedd gwych i fusnesau a helpu i greu cyrchfan sydd yr un mor boblogaidd yn y dydd ag ydyw yn y nos.

Meddai Prif Weithredwr BID, Russell Greenslade, "Mae gwell ardaloedd i gerddwyr yn annog cymysgedd ehangach o bobl i ymweld â chanol dinasoedd. Byddai hyn yn gam rhesymegol ac iach i Stryd y Gwynt."

Yn dilyn yr ymgynghoriad hwn, caiff adborth y cyhoedd ei ddefnyddio i helpu i wneud penderfyniad cytbwys ynghylch ymagwedd dyluniad a ffefrir y gellir archwilio cyfleoedd ariannu yn ei herbyn.

Gwahoddir busnesau, preswylwyr ac eraill i alw heibio Tino's Café, 11 Stryd y Gwynt, i weld y cynigion ddydd Mercher, 12 Medi, o 10.30am i 7pm.

Gall y rhai na fyddant yn gallu mynd gyflwyno'u barn o 12 Medi tan 12 Hydref drwy arolwg ar-lein - www.surveymonkey.co.uk/r/windstreetconsultation.

 


Wedi'i bweru gan GOSS iCM