Chwilio'r wefan
English

Gosod taenellwyr mewn blociau o fflatiau uchel yn Abertawe

Mae gwaith gosod systemau taenellu mewn fflatiau uchel yn parhau yn Abertawe.

Fire Sprinkler

Mae Cyngor Abertawe wedi lansio rhaglen gwerth £1.5m yn gynharach yn y flwyddyn i sicrhau bod yr offer wedi'i osod ym mhob un o'i fflatiau uchel ac i dawelu meddyliau tenantiaid y cyngor sy'n byw yn y fflatiau.

Mae'r gwaith o ganlyniad i'r tân yn Nhŵr Grenfell lle bu farw 72 o bobl.

Mae'r cyngor yn berchen ar 11 bloc o fflatiau uchel ac yn ddiweddar mae wedi gorffen gosod taenellwyr yn Jeffreys Court ym Mhenlan.

Mae'r gwaith bellach wedi dechrau ar y ddau floc ar Stryd Matthew yn Nyfaty. Unwaith bydd y gwaith wedi'i gwblhau, bydd y timau gosod yn symud ymlaen i Clyne Court yn Sgeti.

Meddai'r Cynghorydd Andrea Lewis, Aelod y Cabinet dros Gartrefi ac Ynni, "Ers trychineb Tŵr Grenfell, mae ein timau tai wedi bod yn gweithio'n galed i dawelu meddyliau tenantiaid o ran safonau uchel o ddiogelwch tân sydd gennym ar waith yn ein heiddo fflatiau uchel.

"Bydd hyn yn cael hwb ychwanegol nawr drwy osod systemau taenellu i ddarparu mesurau rhagofalon tân ychwanegol."

Mae arbenigwyr diwydiant wedi bod yn monitro cynnydd y gwaith gosod yn Jeffreys Court ac maent hefyd wedi cyflwyno sylwadau am safon uchel y gwaith sy'n cael ei wneud.

Canmolwyd preswylwyr hefyd am eu cydweithrediad yn ystod y broses osod.

Ychwanegodd y Cynghorydd Lewis, "Rydym yn falch iawn o'r sylwadau a wnaed am y gwaith a gwblhawyd hyd yn hyn. Hoffwn hefyd ddiolch i breswylwyr am eu cydweithrediad yn ystod y broses am ei bod yn gallu achosi peth tarfu i breswylwyr wrth i'r gwaith gosod gael ei gwblhau. Rwy'n fodlon ein bod wedi cwblhau'r gwaith heb fawr ddim tarfu hyd yn hyn."

Mae'r gwaith gosod taenellwyr hefyd yn dilyn cynnal profion a sicrwydd i breswylwyr mewn perthynas â'r cladin a ddefnyddiwyd mewn blociau uchel o fflatiau yn y ddinas.

Canfuwyd mai cladin oedd prif achos y tân yn Nhŵr Grenfell ond mae'r cyngor wedi sicrhau preswylwyr Abertawe fod unrhyw gladin a ddefnyddir yn ddiogel ac nid yw'r un peth â'r cladin a ddefnyddiwyd yn Nhŵr Grenfell.

Meddai'r Cyng. Lewis, "Sylweddolom yn gynnar y byddai ein tenantiaid yn pryderu am eu cartrefi felly cynhaliwyd profion gennym yn gyflym a oedd yn profi bod ein cladin yn ddiogel.

Mae blociau o fflatiau uchel eraill sy'n rhan o'r rhaglen gosod taenellwyr yn cynnwys Stryd Crofft a Stryd Griffith John - Dyfatty Court a Rheidiol Court yn y Clâs.


Wedi'i bweru gan GOSS iCM