Chwilio'r wefan
English

Cynlluniau am geginau ac ystafelloedd ymolchi newydd ar gyfer tai cyngor

Disgwylir i gynlluniau i barhau i adnewyddu ceginau ac ystafelloedd ymolchi yn eiddo'r cyngor ar draws Abertawe gael eu cymeradwyo.

council housing

Mae Cyngor Abertawe wedi bod yn defnyddio contractwyr i gwblhau'r rhaglen adnewyddu ac mae 5,300 o gartrefi wedi cael ceginau newydd a 5,583 wedi cael ystafelloedd ymolchi newydd dros y pum mlynedd diwethaf.

Mae'r gwaith yn rhan o nod y cyngor i sicrhau bod pob tŷ cyngor yn bodloni Safon Ansawdd Tai Cymru (SATC) erbyn 2020.

Byddai'r cynlluniau diweddaraf a gyflwynir i'r Cabinet (20 Medi) yn golygu y byddai contractwyr amrywiol yn cael eu penodi er mwyn parhau â'r gwaith a byddant yn gosod ceginau ac ystafelloedd ymolchi newydd mewn 5,500 o eiddo rhwng nawr a 2020.

Mae'r buddsoddiad dros y tair blynedd nesaf gwerth mwy na £50 miliwn a bydd yn sicrhau y bydd holl eiddo'r cyngor yn bodloni'r safonau gofynnol. Ariennir y gwaith yn bennaf drwy refeniw o renti'r cyngor gyda chymorth Llywodraeth Cymru.

Barbara John oedd un o'r bobl gyntaf i gael cegin newydd yn ei chartref ym Mhenlan. Meddai Barbara,"Rwy'n falch iawn ohoni ac rwy'n parhau i'w dangos i bawb sy'n dod i'r tŷ.  

"Rwyf wedi byw yma ar hyd fy mywyd, oherwydd hwn oedd tŷ fy rhieni cyn iddynt farw.  

"Wnes i erioed feddwl y byddai gennyf gegin mor hyfryd â hon.  Ni allaf ddweud gair drwg am yr holl broses."

Meddai'r Cynghorydd Andrea Lewis, Aelod y Cabinet dros Gartrefi ac Ynni, "Rydym wedi ymrwymo i sicrhau bod pob tŷ cyngor yn bodloni SATC a bod tenantiaid y cyngor yn byw mewn tŷ o ansawdd da y maent yn teimlo'n ddiogel ynddo.

"Rydym eisoes wedi buddsoddi miliynau er mwyn cwblhau'r gwaith hwn yn ystod y tair blynedd diwethaf ac mae nifer o dai eisoes wedi elwa o gael ceginau ac ystafelloedd ymolchi newydd.

"Mae gennym oddeutu hanner o'n stoc tai i'w gwblhau a bydd dyfarnu'r contractau hyn yn ein galluogi i wneud hyn erbyn 2020."

Bydd y gwaith yn dilyn buddsoddiad gwerth miliynau o bunnoedd gan y cyngor i ddatblygu'r tai cyngor cyntaf a adeiladwyd yng Nghymru ers cenhedlaeth.

Mae Collier's Way ym Mlaen-y-maes yn cynnwys cyfres o dai 'passivhaus' - sy'n cael eu cydnabod yn rhyngwladol fel tai ynni isel gyda nodweddion ynni effeithlon.

Cytunwyd ar gynlluniau'n ddiweddar er mwyn datblygu tai newydd eraill ym Mharc yr Helyg yng Ngellifedw fel rhan o ddatblygiad gwerth £2.8 miliwn.

Ychwanegodd y Cyng. Lewis, "Rydym yn falch iawn o'r hyn a gyflawnwyd hyd yn hyn wrth adeiladu tai cyngor newydd yn y ddinas. Rydym yn parhau â'r cynlluniau hyn trwy ddatblygu mwy o gartrefi newydd y gall preswylwyr a'r cyngor fod yn falch ohonynt."


Wedi'i bweru gan GOSS iCM