Chwilio'r wefan
English

Apwyntiadau profi cerbydau Hacni a hurio preifat

Rhestrir dyddiadau profion ar gyfer cerbydau hacni a cherbydau hurio preifat yma.

Sylwer:  O 1 Tachwedd 2014, bydd profion holl gerbydau hurio preifat a cherbydau hacni drwy apwyntiad YN UNIG.

Adnewyddu a phrofion 6 mis

Byddwch yn derbyn llythyr adnewyddu fel arfer gyda dyddiad ac amser profi'r cerbyd. Ceisiwch fodloni'r gofynion hyn i'r graddau y bo hynny'n bosib. Os nad ydych wedi derbyn eich llythyr erbyn diwrnod cyntaf y mis y mae eich trwydded yn dod i ben, ffoniwch yr adran Trwyddedu Tacsis ar 01792 635600 i gadarnhau dyddiad ac amser eich prawf neu edrychwch ar y wefan neu'r hysbysfwrdd y tu allan i fynedfa'r Ganolfan Ddinesig ar unrhyw adeg o'r dydd.

Os bydd angen i chi ganslo neu aildrefnu prawf, bydd angen i chi ffonio 01792 511900 a gofyn am Gareth James i sicrhau bod amser arall ar gael i chi newid eich apwyntiad. Rhaid i chi ganslo eich prawf o fewn 48 awr i osgoi gorfod talu am yr apwyntiad.

Os nad ydych yn trefnu apwyntiad prawf arall o leiaf ddau ddiwrnod gwaith cyn dyddiad ac amser eich apwyntiad, bydd rhaid i chi dalu ffi o £50 cyn y cynhelir y prawf.

Cofiwch fod rhaid i chi brofi eich cerbyd erbyn diwedd y mis y mae eich plât yn dod i ben neu efallai na roddir eich trwydded i chi ac ni fyddwch yn gallu defnyddio eich cerbyd ar ôl yr adeg hon.

Bydd rhaid i chi gyflwyno derbynneb ddilys am adnewyddu trwydded i'r Archwiliwr Cerbydau ar adeg profi'r cerbyd.

Sylwer os na fyddwch yn cyflwyno derbynneb, ni fydd eich cerbyd yn cael ei archwilio.

Profion Cerbydau Newydd/Amnewid

Os ydych yn prynu cerbyd newydd neu'n amnewid cerbyd, bydd rhaid i chi ffonio Gareth James ar 01792 511900 i drefnu apwyntiad ar gyfer archwilio eich cerbyd. Fe'ch cynghorir i wneud hyn cyn gynted â phosib gan mai nifer cyfyngedig o amserau sydd ar gael, ond cofiwch fod rhaid i chi gyflwyno eich cais i'r Ganolfan Ddinesig cyn y prawf ei hun er mwyn cael derbynneb i'w rhoi i'r archwiliwr cerbydau. Dim derbynneb, dim prawf.

Cynhelir archwiliadau cerbyd yn yr Uned Cludiant Ganolog yng Nglanfa Pipehouse, Heol y Morfa, Abertawe SA1 2EN.

Os nad ydych yn gallu cysylltu â'r Archwilwyr yn yr Uned Cludiant Ganolog dros y ffôn, ffoniwch yr Is-adran Trwyddedu ar 01792 635600 am gymorth neu gyngor.

Wedi'i bweru gan GOSS iCM