Chwilio'r wefan
English

'Sortwch e' yw'r alwad ar fyfyrwyr yn Abertawe

Targedir myfyrwyr sy'n cyrraedd Abertawe, fel rhan o ymgyrch ar draws y ddinas i'w hannog i ailgylchu.

get it sorted

Bydd miloedd o fyfyrwyr yn symud i mewn i lety yn y ddinas yn ystod yr wythnosau i ddod ac mae Cyngor Abertawe wedi lansio ymgyrch newydd o'r enw 'Sortwch e'.

Mae'r ymgyrch wedi dechrau drwy ddosbarthu mwy na 1,500 o becynnau cychwynnol ar gyfer ailgylchu, sydd wedi cael eu hanfon i'r holl lety rhent yn y ddinas, gan gynnwys tai amlfeddiannaeth yn Uplands a Townhill.

Bydd y pecynnau'n rhoi'r holl wybodaeth i fyfyrwyr presennol a newydd am yr hyn y mae angen iddynt ei wybod am ddiwrnodau casglu sbwriel ac ailgylchu.

Hefyd, bydd pabell wybodaeth ym Mharc Singleton bob wythnos fel rhan o'r ymgyrch yn ystod wythnosau cyntaf y tymor, lle bydd myfyrwyr yn gallu casglu sachau ailgylchu a gofyn cwestiynau i'r swyddogion ailgylchu am y gwasanaethau sydd ar gael.

Hyrwyddir ailgylchu gwastraff bwyd hefyd i fyfyrwyr eleni er mwyn ceisio lleihau swm y gwastraff bwyd sy'n cael ei anfon i safleoedd tirlenwi ar hyn o bryd.

Meddai Mark Thomas, Aelod y Cabinet dros yr Amgylchedd a Rheoli Isadeiledd, "Mae wythnosau cyntaf y tymor yn gallu bod yn rhai eithaf anodd a phrysur i fyfyrwyr sy'n newydd i'r ddinas, felly mae angen i ni wneud yr hyn y gallwn i'w gwneud mor hawdd â phosib iddynt ddod yn gyfarwydd â gwasanaethau megis ailgylchu.

"Bydd y pecynnau rydym wedi eu hanfon i dai amlfeddiannaeth yn rhoi'r holl wybodaeth y mae ei hangen arnynt i ymuno â'r mwyafrif o breswylwyr eraill yn Abertawe, a'n helpu i ailgylchu gwastraff cartref.

"Mae hefyd yn bwysig bod myfyrwyr yn ymwybodol o ddyddiau casglu fel ein bod yn gallu osgoi cael sachau ailgylchu wedi'u gadael ar y stryd gan greu llanast."

"Bydd swyddogion ailgylchu hefyd yn monitro'r strydoedd lle mae'r pecynnau wedi cael eu dosbarthu, ac yn cynnig help ychwanegol i fyfyrwyr sy'n byw yn y ddinas os byddant yn gweld sachau pinc yn cael eu gadael yn ystod wythnos werdd, ac i'r gwrthwyneb.

"Nid ydym yn disgwyl i bob un o'n preswylwyr newydd gael popeth yn iawn y tro cyntaf felly rydym am sicrhau eu bod yn cael y gefnogaeth gywir fel nad ydynt yn gwneud camgymeriadau yn y dyfodol."

Wedi'i bweru gan GOSS iCM