Chwilio'r wefan
English

Cyngor Abertawe'n buddsoddi ar gyfer y dyfodol drwy gytundeb meysydd parcio canol y ddinas.

Bydd eiddo y mae Cyngor Abertawe yn buddsoddi'n sylweddol ynddynt yn ei helpu i gyflawni gwasanaethau o'r radd flaenaf dros y blynyddoedd i ddod.

NCPkingsway

Mae'r cyngor wedi prynu prydlesi dau  faes parcio aml-lawr yng nghanol y ddinas fel buddsoddiad - a bydd bellach yn casglu rhent gan y tenant am o leiaf y 19 blynedd nesaf.

Mae NCP, gweithredwr meysydd parcio mwyaf y DU, yn ymroddedig i brydlesi tymor hir, a bydd yn parhau i weithredu a chynnal a chadw'r eiddo yn Stryd y Berllan a Ffordd y Brenin.

Mae meysydd parcio Ffordd y Brenin a Stryd y Berllan yn asedau arwyddocaol yng nghanol y ddinas, sy'n darparu 328 a 512 o leoedd parcio yn eu tro.

Bydd ffrwd incwm newydd y cyngor o'r buddsoddiad hwn yn rhoi elw da, a bydd y fargen hefyd yn sicrhau y gall y cyngor barhau i gasglu rhent tir oherwydd cytundeb prydles sydd eisoes yn bod.

Meddai'r Cyng. Clive Lloyd, Aelod Cabinet y cyngor dros Drawsnewid Gwasanaethau a Gweithrediadau Busnes, "Rydym eisoes yn berchen ar y rhydd-ddaliad ar y safleoedd NCP hyn; byddwn bellach yn derbyn mwy o elw sy'n cyfateb i 7% o dderbyniadau net. Mae twf rhenti gwarantedig hefyd.

"Mae'n incwm sicr, tymor hir, ac mae hynny'n newyddion gwych i drethdalwyr y cyngor. Bydd yr arian newydd hwn yn cael ei ddefnyddio gennym i barhau i ddarparu gwasanaethau o'r radd flaenaf ar adeg pan fydd ein harian oddi wrth lywodraeth ganolog yn parhau i leihau.

Bydd incwm newydd y strategaeth yn helpu i gyflwyno gwasanaethau'r cyngor. Mae'r arian a roddir i awdurdodau lleol gan y Llywodraeth wedi lleihau'n sylweddol ac mae Cyngor Abertawe'n ceisio gwneud iawn am hyn yn rhannol drwy ddod yn fwyfwy masnachol.

Yr ymgynghorwyr eiddo JLL gynghorodd y cyngor ar y cytundeb â chwmni NCP.

Meddai Justin Millett, cyfarwyddwr yn swyddfa JLL yng Nghaerdydd, "Mae sicrhau dyfodol rhai cyfleusterau parcio ceir craidd yn newyddion da i Abertawe."

Llun: Maes parcio cwmni NCP yn Stryd y Berllan, Abertawe.

Wedi'i bweru gan GOSS iCM