Chwilio'r wefan
English

Cynllun prentisiaeth yn ennill gwobr flaenllaw yn y DU

Mae camau mawr i helpu i ddatblygu cenhedlaeth newydd o drydanwyr, plymwyr, seiri, plastrwyr a bricwyr wedi helpu Cyngor Abertawe i ennill gwobr flaenllaw yn y DU.

ApprenticesSept2018Crop

Mae mentrau blaenorol, megis yr 'ysgol grefftau' bore dydd Sadwrn ar gyfer pobl ifanc y ddinas sy'n ystyried gyrfa mewn crefftau y mae eu hangen yn fawr, wedi arwain at 150 o leoliadau ers iddynt ddechrau. 

Ac mae ymagwedd y cyngor ar fuddsoddi mewn cenhedlaeth newydd o grefftwyr medrus wedi'i helpu i ennill gwobr nodedig Cymdeithas Rhagoriaeth mewn Gwasanaeth Cyhoeddus y DU.

Mae'r Gymdeithas Rhagoriaeth mewn Gwasanaeth Cyhoeddus yn cynnal gwobrau blynyddol y bwriedir iddynt hyrwyddo a dathlu awdurdodau lleol sy'n gwneud eu gorau glas i ddarparu gwasanaethau cyhoeddus gwych i breswylwyr lleol.

Enillodd Tîm Gwasanaethau Adeiladau Corfforaethol Cyngor Abertawe wobr Menter Orau'r Gweithlu, yn rhannol oherwydd ei raglen brentisiaeth gynaliadwy sydd wedi cyflogi 193 o brentisiaid dros y 15 mlynedd diwethaf. 

Mae'r cynllun prentisiaeth yn rhan o raglen datblygu staff yr adran, sydd hefyd yn ceisio gwella sgiliau'r gweithlu mewn ffyrdd amrywiol, gan gynnwys mewn meysydd megis diogelu, troseddau casineb ac ymwybyddiaeth o ddementia.

Dywedodd Andrea Lewis, Aelod y Cabinet dros Gartrefi ac Ynni, fod y wobr yn cydnabod y ffordd y trawsnewidiwyd y gwasanaeth dros y blynyddoedd diwethaf.

Meddai, "Roedd ein cais yn dangos taith, esblygiad a datblygiad y rhaglen brentisiaeth a sut rydym wedi cynnwys ei hethos, ei phrosesau a'i hegwyddorion yn natblygiad y gweithlu presennol yn gyffredinol. Mae ein gweithlu'n fwy medrus, yn fwy cynhyrchiol ac yn fwy effeithiol o ganlyniad."

Ychwanegodd, "Mae'r cyngor yn gwario miliynau ar filiynau o bunnoedd bob blwyddyn ar brosiectau cyfalaf mawr megis gwelliannau i dai'r cyngor. Rydym hefyd yn gwario miliynau o bunnoedd ar atgyweiriadau ac ar gynnal a chadw adeiladau eraill y cyngor. Ein Tîm Gwasanaethau Adeiladau Corfforaethol sy'n cyflawni'r rhan fwyaf o'r gwaith.

"Rydym wrth ein boddau bod ein cyfoedion wedi cydnabod safon yr hyn roeddem yn bwriadu ei gyflawni yma yn Abertawe. Ein staff a'r preswylwyr yn Abertawe y mae ein timau adeiladau corfforaethol yn gweithio gyda nhw yw'r enillwyr go iawn."

Heblaw am ennill gwobr Menter Orau'r Gweithlu, roedd Safonau Masnach Cyngor Abertawe a gweithrediadau ei Dîm am y Teulu mewn Ysgolion hefyd wedi cyrraedd y rownd derfynol. Roedd rhaglen perfformiad ac effeithlonrwydd fewnol y Gwasanaethau Adeiladau Corfforaethol hefyd wedi cyrraedd y rownd derfynol, gan arwain at Gyngor Abertawe'n cyrraedd y rhestr fer ar gyfer Cyngor y Flwyddyn yn y gwobrau cenedlaethol blynyddol.

 

Wedi'i bweru gan GOSS iCM