Chwilio'r wefan
English

Canmol Gwasanaeth Plant a Theuluoedd mewn adroddiad arolygiad

Mae Cyngor Abertawe wedi croesawu arolygiad o'i wasanaethau plant a theuluoedd lle ddarganfuwyd arfer o safon gyda deilliannau cadarnhaol ar gyfer nifer o blant a phobl ifanc.

Guildhall

Dywedodd Arolygwyr o Arolygiaeth Gofal Cymru hefyd bod y gwasanaeth yn cael ei arwain yn effeithiol a bod y staff yn frwdfrydig, yn derbyn cefnogaeth dda ac yn mwynhau gweithio i awdurdod lleol gyda diwylliant o gymorth.

Roedd y plant a'r bobl ifanc yn gadarnhaol iawn am y gefnogaeth y maent wedi'i derbyn, ac yn gwerthfawrogi'r perthnasoedd gyda'u gweithwyr cymdeithasol.

Amlygodd yr Arolygwyr meysydd lle gellir eu datblygu ond nodwyd bod y Cyngor yn rhagweithiol am adnabod lle gellir gwella ymhellach.

Meddai'r Cynghorydd Elliot King, Aelod y Cabinet dros Wasanaethau Plant (y Blynyddoedd Cynnar), "Mae'r adroddiad hwn yn dangos yn glir y camau mawr sydd wedi cael eu cymryd gan y gwasanaeth plant a theuluoedd yn ystod y blynyddoedd diwethaf ac yn adlewyrchu ein buddsoddiad yn y gwasanaeth.

"Mae llawer o bethau cadarnhaol a hoffwn longyfarch y tîm a diolch iddynt am eu hymroddiad a'u gwaith caled.

"Canfu'r arolygwyr fod y newidiadau sydd wedi'u gwneud i'r gwasanaeth dros y blynyddoedd diwethaf yn cyflwyno canlyniadau cadarnhaol, ac mae'r canfyddiadau'n dangos eu bod nhw'n disgwyl i hyn barhau."

Mae adroddiad yr AGC yn datgan bod mwy o alw am wasanaethau plant dros y blynyddoedd diweddar.

Darganfuwyd bod prosesau diogelu cadarn ar waith a chafodd y model Signs of Safety, sy'n galluogi gweithwyr i ganolbwyntio ar gryfderau a diogelwch teuluoedd, ei ddatblygu ac mae'n cael ei ddefnyddio'n bwerus gyda theuluoedd.

Mae trefniadau da ar waith er mwyn cefnogi asesiadau sydd, ar y cyfan, yn cael eu cwblhau mewn modd prydlon ac effeithlon.

Mae'r gwasanaeth yn elwa o weithlu cadarn a chryf sy'n awyddus i ganolbwyntio ar y plant ac yn frwd dros gadw teuluoedd gyda'i gilydd er mwyn cael y canlyniadau gorau i'r plant.  

Dywedodd yr arolygwyr fod y trefniadau ar gyfer gweithio gyda phartneriaid eraill yn effeithiol ar y cyfan ac mae asiantaethau eraill yn canmol gwaith y gwasanaeth.

Ychwanegodd y Cynghorydd King "Ar y cyfan rwy'n hapus iawn gyda chanfyddiadau'r AGC ond ni fyddwn yn pwyso ar ein rhwyfau. 

"Y peth pwysicaf yw bod y plant a'r bobl ifanc a siaradodd â'r arolygwyr yn gadarnhaol iawn am y gefnogaeth roeddent yn ei derbyn ac yn ddiolchgar iawn i'r holl staff sy'n ei darparu."

Wedi'i bweru gan GOSS iCM