Chwilio'r wefan
English

Arweiniad am apeliadau gwaharddiad - Cyngor i ddisgyblion Ysgolion Uwchradd

Cyngor i ddisgyblion Ysgolion Uwchradd

Beth yw Apel Gwaharddiad?

 • Os bydd Pwyllgor Disgyblu Disgyblion Corff Llywodraethu yn cynnal gwaharddiad parhaol byddwch yn derbyn llythyron gan yr ysgol a'r Prif Swyddog Addysg yn esbonio eich hawl i apelio a'r dyddiad terfynol y gallwch gyflwyno eich apel.

Dylech anfon eich apel at Kate Phillips, Rheolwr y Gwasanaethau Ysgolion, Llywodraethwyr a Myfyrwyr, Adran Addysg, Canolfan Ddinesig, Heol Ystumllwynarth, Abertawe SA1 3SN.

Yn eich llythyr apel dylech nodi pam rydych chi'n credu y dylech gael ailymuno a'r ysgol a chynnwys unrhyw ddogfennau yr hoffech i'r panel eu hystyried i gefnogi eich achos.

Gallwch hefyd gael cyngor drwy ffonio Claire Abraham ar: 01792 635381.

 • Gall ddisgyblion ysgolion uwchradd wneud apel drostynt eu hunain a chant yr wybodaeth i wneud hyn (gweler dogfen ar wahan).
 • Mae gennych chi'r hawl i apelio yn erbyn penderfyniad y pennaeth a'r corff llywodraethu. Bydd eich apel yn cael ei chlywed gan grwp o bobl annibynnol sydd heb unrhyw gysylltiad a'r ysgol.
 • Dylech apelio'n unig os hoffech ddychwelyd i'r ysgol y gwaharddwyd chi ohoni'n barhaol. (Peneli Apel sy'n penderfynu a allwch ddychwelyd i'r ysgol yn unig. Nid ydynt yn clirio eich enw).
 • Mae penderfyniad y Panel Apel yn derfynol.

Pryd bydd fy apel yn cael ei chlywed?

 • Bydd dyddiad yr apel yn cael ei drefnu gan Adran Gyfreithiol y cyngor o fewn 15 niwrnod ysgol ar ol derbyn eich apel a byddant yn ysgrifennu atoch i drafod dyddiad yr apel. Cynhelir apeliadau fel arfer yn y Ganolfan Ddinesig. Os oes gennych unrhyw broblem mynychu ar y diwrnod hwnnw, rhowch wybod i'r Adran Gyfreithiol ar unwaith drwy ffonio 01792 636584.
 • Os oes angen cyfieithydd arnoch neu mae gennych anabledd ac mae angen cymorth arnoch, rhowch wybod i ni drwy ffonio 01792 636584.

A all rhywun ddod gyda mi i'r cyfarfodydd?

 • Bydd eich rhiant/gofalwr fel arfer yn mynychu gyda chi.
 • Gallwch ddod a rhywun gyda chi e.e. ffrind, eich gweithiwr cymdeithasol neu ofalwr. Gall ffrind siarad ar eich rhan os nad ydych yn teimlo y gallwch siarad dros eich hunan.

Beth fydd yn digwydd yn yr apel?

 • Bydd Clerc y Panel yn esbonio'r gweithdrenau i chi cyn i chi fynd i mewn i'r ystafell.
 • Bydd aelodau'r Panel yn cyflwyno eu hunain a bydd Cadeirydd y Panel neu'r Clerc yn amlinellu trefn y siarad cyn i'r gwrandawiad ddechrau.
 • Bydd 3 neu 5 aelod ar y panel.
 • Bydd pennaeth yr ysgol a swyddog o'r Adran Addysg yn bresennol. Bydd y pennaeth yn esbonio pam y gwnaeth y penderfyniad i'ch gwahardd. Bydd gennych y cyfle i ofyn cwestiynau.
 • Byddwch yna yn cael eich gwahodd i annerch y Panel a chyflwyno eich rhesymau dros wneud cais i ailymuno a'r ysgol.
 • Gweithdrefn ffurfiol yw hon i sicrhau fod gan bawb y cyfle i roi eu barn ac i ofyn cwestiynau i'r bobl eraill sy'n bresennol. Fodd bynnag, gwneir pob ymdrech i'ch helpu i gyflwyno'ch achos a gwneud i chi deimlo'n gartrefol.

Sut fydd y Panel yn penderfynu os ddylwn i gael fy ngwahardd?

 • Mae'n rhaid i'r Panel wrando'n ofalus ar bawb a phenderfynu a wnaeth yr hyn yr honnir a wnaethoch ddigwydd.
 • Os ydynt yn credu y gwnaethoch yr hyn a ddywedodd y pennaeth, yna mae'n rhaid i'r Panel benderfynu ai gwaharddiad parhaol oedd y gosb briodol.

Beth sy'n digwydd os yw'r Panel yn penderfynu y dylwn i ddychwelyd i'r ysgol?

 • Mae'n rhaid i'r ysgol eich aildderbyn.

Beth sy'n digwydd os yw'r Panel yn penderfynu na ddylwn i ddychwelyd i'r ysgol?

 • Byddwch yn parhau i dderbyn addysg gartref nes i benderfyniad gael ei wneud am ddyfodol eich addysg.

 • Gallwch gael eich cyfeirio at Banel Addysg mewn Lleoliad Heblaw yn yr Ysgol (EOTAS) yr Awdurdod Lleol lle yr argymhellir darpariaeth addysg ar gyfer y dyfodol.

 • Byddwch yn cael gwybod am yr argymelliadau hyn gan swyddog yn yr Adran Gyfreithiol a gofynnir am eich barn.

 • Mae penderfyniad a Panel yn derfynol a does dim hawl pellach i apelio.


A fyddai'n derbyn penderfyniad y Panel ar y dydd?

 • Bydd y panel yn gwneud penderfyniad ar y dydd. Byddwch yn cael gwybod yn ysgrifenedig ond bydd Clerc y Panel fel arfer yn ceisio rhoi gwybod i chi ar yr un dydd, dros y ffon i ddechrau, a chadarnhau hyn yn ysgrifenedig o fewn 2 ddiwrnod ysgol. 
Wedi'i bweru gan GOSS iCM