Chwilio'r wefan
English

Cyngor wedi'i enwi fel enillydd yng ngwobrau Green Fleet y DU

Cydnabuwyd ymdrechion Cyngor Abertawe i fod yn fwy gwyrdd yn ystod seremoni wobrwyo Brydeinig pan nodwyd bod ganddo'r cerbydlu gwyrdd gorau yn y DU ar gyfer sefydliadau'r sector cyhoeddus.

Electric Vans 01

Lansiodd y cyngor gerbydlu o 40 o gerbydau trydan yn ddiweddar fel rhan o ymgyrch i leihau lefelau CO2 a chostau tanwydd i'r cyngor.

Mae cyflwyno'r cerbydlu o faniau cwbl drydanol yn golygu bod y cyngor wedi lleihau allyriadau CO2 oddeutu 100 tunnell bob blwyddyn.

I gydnabod ymdrechion y cyngor cafodd ei enwi'n 'Public Sector Fleet of the Year' yn ystod gwobrau blynyddol Green Fleet. Mae'r cyngor wedi curo nifer o awdurdodau lleol gan gynnwys Cyngor Leeds a Chyngor Falkirk, yn ogystal â Gwasanaeth Ambiwlans Yorkshire.

Meddai Andrea Lewis, Aelod y Cabinet dros Gartrefi ac Ynni, "Roeddwn i'n hapus i gyflwyno cerbydau dim allyriadau/allyriadau isel i gerbydlu corfforiaethol y cyngor. 

"Rydw i wrth fy modd bod y gwaith a wnaethom fel cyngor wedi'i gydnabod trwy ennill gwobr Sector Cyhoeddus Green Fleet.

"Mae gennym y cerbydlu trydan awdurdod lleol mwyaf yng Nghymru a byddwn yn ehangu ar hyn, wrth wneud cyfraniad mawr i aer glanach ar draws Abertawe."

Meddai Mark Thomas, Aelod y Cabinet dros yr Amgylchedd a Rheoli Isadeiledd, "Mae derbyn cydnabyddiaeth am gerbydlu gwyrdd y cyngor ar lefel y DU yn gyflawniad gwych ac yn amlygu ein hamcanion i weddill y wlad o ran ein pryder am yr amgylchedd a'r mesurau sydd ar waith i wella pethau.

Daw'r wobr cyn cynlluniau'r cyngor i fabwysiadau Polisi Cerbydlu Gwyrdd sydd i'w gyflwyno i'r Cabinet ym mis Rhagfyr.

Bydd y polisi yn ceisio adeiladu ar lwyddiant y cerbydlu trydan newydd a cheisio parhau â'r trosglwyddiad o gerbydau petrol a diesel i drydan lle bo'n bosib.

Mae cerbydlu'r cyngor, sy'n cynnwys oddeutu 750 o gerbydau, yn teithio oddeutu wyth miliwn o filltiroedd bob blwyddyn.

Bydd yr amcanion yn y polisi newydd yn ystyried technoleg newydd sy'n gysylltiedig â cherbydau a lleihau ei ddefnydd o danwyddau ffosil.

Ychwanegodd y Cyng. Lewis, "Bydd ein cynlluniau i gyflwyno Polisi Cerbydlu Gwyrdd yn mynd â'r gwaith ymhellach ac yn sicrhau ein bod ni'n gwneud popeth y gallwn i fodloni amrywiaeth o dargedau gan gynnwys lleihau lefelau allyriadau, cynyddu'r defnydd o gerbydau trydan a rheoli ein cerbydlu'n fwy effeithlon."

"Rydw i wrth fy modd ein bod ni'n edrych ar gyflwyno'r polisi newydd hwn gan fy mod i wedi bod yn awyddus i'w fabwysiadu ers nifer o flynyddoedd."

Mae'r cyngor hefyd wedi cyrraedd y rownd derfynol ar gyfer y wobr 'What Van Green Fleet of the Year'. Cynhelir y gwobrau hyn ym mis Rhagfyr.

Wedi'i bweru gan GOSS iCM