Chwilio'r wefan
English

Blaenoriaethu cyllid ar gyfer ysgolion, y gwasanaethau cymdeithasol a gwasanaethau rheng flaen

Bydd Cyngor Abertawe'n diogelu gwasanaethau rheng flaen ac yn rhoi cyllid uniongyrchol gwerth £3.8m ychwanegol i ysgolion fel rhan o'i gynigion cyllidebol ar gyfer y flwyddyn nesaf.

Guildhall

Mae adroddiad a gyflwynir i'r Cabinet yn dweud nad yw'r cyngor wedi derbyn ei setliad terfynol gan lywodraeth ganolog eto ond mae'n amlwg y bydd gostyngiadau cyllidebol go iawn yn erbyn cefndir o alw cynyddol am wasanaethau.

Os cymeradwyir yr adroddiad, bydd y cyngor yn cychwyn ymgynghoriad ar ei gynlluniau i dargedu ei adnoddau tuag at yr hyn sydd bwysicaf i'r cyhoedd, gwasanaethau megis addysg, gofal cymdeithasol ac adfywio economaidd.

Meddai Rob Stewart, Arweinydd y Cyngor, "Er bod Llywodraeth y DU yn honni bod caledi wedi dod i ben, nid dyma'r gwirionedd. Bydd angen i ni ddod o hyd i arbedion gwerth tua £24.5m yn y flwyddyn ariannol nesaf ac, os bydd y tueddiadau presennol yn dal i barhau, bydd angen arbedion gwerth bron £90m dros y pedair blynedd nesaf.

"Mae'n gyfnod hynod heriol i bob cyngor yng Nghymru ond ein blaenoriaeth yn Abertawe fydd parhau i gyflwyno gwasanaethau rheng flaen sydd o werth i'r bobl.

O ganlyniad i godiadau cyflog a mwy o gyfraniadau pensiwn, mae ysgolion Abertawe'n wynebu costau cynnal cynyddol gwerth tua £8m.

Mae Cyngor Abertawe'n cynnig cynyddu'r cyllid ar gyfer ysgolion £3.8m, a fydd yn talu am y cynnydd mewn tâl athrawon.

Er hyn, mae ysgolion yn dal i wynebu bwlch sylweddol oherwydd nid oes cyllid ar gyfer cynnydd mewn pensiynau athrawon heblaw bod Llywodraeth y DU yn rhyddhau'r arian angenrheidiol. Mae hon yn her sy'n wynebu pob ysgol yng Nghymru.

Ychwanegodd y Cyng. Stewart, "Rydym wedi bod yn cyflwyno sylwadau cryf i weinidogion y llywodraeth i'w hannog i ariannu hwn yn iawn, a byddwn yn parhau i wneud hynny. Byddwn yn annog athrawon, llywodraethwyr a rhieni i fynegi eu barn i'r llywodraeth hefyd."

Er gwaethaf y lleihad mewn cyllid, bydd y cyngor yn parhau i wario mwy na £100m ar y gwasanaethau cymdeithasol y flwyddyn nesaf.

Mae'r cyfanswm a gesglir gan Abertawe drwy dreth y cyngor gyfwerth â'r swm mae'n ei wario ar y gwasanaethau cymdeithasol.

Hyd yn hyn, ni wnaed penderfyniad ar lefel treth y cyngor am y flwyddyn nesaf a bydd hyn yn rhan o'r ymgynghoriad. Er hyn, fel rhan o'i setliad cyllid, mae Llywodraeth Cymru wedi mynegi ei bod yn disgwyl iddo gynyddu 6.3% yn Abertawe.

Ychwanegodd y Cyng. Stewart, "Erbyn 2021, bydd Abertawe a phob cyngor yng Nghymru wedi profi degawd o ostyngiadau cyllidebol go iawn oherwydd bod yr arian a dderbynnir gan y llywodraeth ganolog yn gostwng yn systematig bob blwyddyn.

"Rydym eisoes yn gwneud mwy gyda llai drwy fod yn gallach, yn fwy effeithiol, ac yn fwy effeithlon. Rydym wedi lleihau gwariant swyddfa gefn, gwasanaethau awtomataidd a mân-reolau diangen ac mae hyn wedi helpu i dorri costau'r hyn rydym yn ei wneud o filiynau o bunnoedd. Wrth i ni newid ein ffordd o weithio'n sylweddol, rydym wedi llwyddo i arbed mwy na £70m yn y pum mlynedd diwethaf.

"Mae hyn yn dod yn anos bob blwyddyn ac mae angen i ni wneud rhai penderfyniadau anodd iawn am gyllid ond rydym yn benderfynol o barhau i gyflwyno'r gwasanaethau rheng flaen angenrheidiol y mae eu hangen ar bobl Abertawe."

Wedi'i bweru gan GOSS iCM