Chwilio'r wefan
English

Cabinet i drafod cynllun ysgolion newydd a bach

Gofynnir i Gabinet Cyngor Abertawe am gymeradwyaeth i adeiladu ysgolion newydd addas ar gyfer dwy ysgol gynradd Gymraeg yn y ddinas.

Tan-y-lan_artist_impression

Mae adroddiad yn ceisio caniatâd i fwrw ymlaen â'r buddsoddiad gwerth £23m ar gyfer Ysgol Gynradd Gymraeg Tan-y-lan ar dir yn y Clâs ac un arall ar gyfer Ysgol Gynradd Tirdeunaw ar dir gwarged sy'n rhan o safle presennol Ysgol Gyfun Gymraeg Bryn Tawe.

Mae hwn yn rhan o Gynllun Strategol y Gymraeg mewn Addysg y cyngor i gynyddu nifer y lleoedd yn sylweddol yn ysgolion Cymraeg Abertawe hyd at 850 yn y blynyddoedd i ddod er mwyn bodloni'r galw cynyddol gan ddisgyblion a rhieni.

Bydd aelodau'r cabinet hefyd yn ystyried canlyniad yr ymgynghoriad ar gynigion i gau dwy o ysgolion lleiaf Abertawe yn yr un cyfarfod ar 20 Rhagfyr, a hynny oherwydd tueddiad tymor hir o niferoedd disgyblion yn lleihau yn y ddwy ysgol.

O fis Medi eleni mae nifer y disgyblion sy'n mynychu Ysgol Gynradd Gymraeg Felindre wedi gostwng i 14 ac mae nifer y disgyblion yn Ysgol Gynradd Craig-cefn-parc wedi gostwng i 49.

Yn ystod y broses ymgynghori, gwahoddwyd llywodraethwyr, rhieni a'r cymunedau ehangach i gyflwyno ceisiadau i wneud yr ysgolion yn gynaliadwy yn y dyfodol.

Er bod adnoddau ychwanegol wedi'u rhoi i'r ddwy ysgol yn ystod y blynyddoedd diwethaf, maent wedi bod yn achos pryder i Gyngor Abertawe ers peth amser ac mae'r adroddiad yn nodi bod addysg o ansawdd gwell ar gael mewn ysgolion cyfagos.

Mae'r adroddiad yn amlinellu'r opsiynau gwahanol ar gyfer y dyfodol i Ysgol Gynradd Gymraeg Felindre ac Ysgol Gynradd Craig-cefn-parc.

Os yw'r Cabinet yn cytuno ar y cynigion y cam nesaf fyddai cyhoeddi hysbysiadau statudol ar gyfer adleoli a gwella Ysgol Gynradd Gymraeg Tan-y-lan ac Ysgol Gynradd Gymraeg Tirdeunaw.

Os cymeradwyir y cynigion, byddai hysbysiadau pellach yn cael eu cyhoeddi yn mynegi'r bwriad i gau Ysgol Gynradd Gymraeg Felindre ac Ysgol Gynradd Craig-cefn-parc o 31 Awst y flwyddyn nesaf. Ystyrir unrhyw wrthwynebiadau mewn cyfarfod Cabinet yn y dyfodol cyn gwneud penderfyniad terfynol.

Dywedodd y Cynghorydd Jennifer Raynor, Aelod y Cabinet dros Wella Addysg, Dysgu a Sgiliau, "Cynhaliwyd ymgynghoriadau helaeth gan gynnwys cyfarfodydd wyneb yn wyneb ar y pedwar cynnig a hoffwn ddiolch i bawb a gymerodd ran.

"Bydd aelodau'r Cabinet yn craffu ar argymhellion yr adroddiadau a'r ymatebion llawn i'r ymgynghoriad cyn y cyfarfod lle rwy'n sicr y bydd mwy o gwestiynau cyn y gwneir unrhyw benderfyniadau."

Y cynnig ar gyfer Ysgol Gynradd Gymraeg Tan-y-lan, sydd ar safle hen Ysgol Fabanod y Graig yn Nhreforys ar hyn o bryd, yw adeiladu ysgol newydd ar Heol Beacons View yn y Clâs. Unwaith bydd y gwaith wedi'i gwblhau, bydd gan yr ysgol le i 315 o ddisgyblion er mwyn bodloni'r galw cynyddol am addysg Gymraeg yn yr ardal.

Byddai ysgol newydd ar gyfer Ysgol Gynradd Gymraeg Tirdeunaw yn cynnwys lle i 420 o ddisgyblion ac wedi'i hadeiladu ar dir gwarged Ysgol Gyfun Bryn Tawe ac er byddai'r ddwy ysgol yn rhannu'r cyfleusterau chwaraeon newydd a gwell, byddai'r ddwy yn parhau i fod yn gwbl ar wahân i'w gilydd.

Daeth y cynnig i gau Ysgol Gynradd Gymraeg Felindre yn sgîl pryderon a godwyd gan swyddogion addysg ynglŷn â bod yr ysgol yn cael anhawster cefnogi'r nifer bach o ddisgyblion sydd ar ei chofrestr.

Mae mwyafrif y disgyblion sy'n mynd i'r ysgol yn teithio iddi o'r tu allan i'r pentref ac mae'r adroddiad yn argymell y byddent yn derbyn addysg well yn un o ysgolion Cymraeg eraill y ddinas.

Os yw'r cabinet yn cytuno ar gyhoeddi hysbysiad statudol i gau Ysgol Gynradd Craig-cefn-parc yna cynigir y bydd Craig-cefn-parc yn dod yn rhan o ddalgylch Ysgol Gynradd Clydach ond byddai rhieni'n gallu gwneud cais am leoedd mewn unrhyw ysgol arall o'u dewis.

Os byddai hyn yn digwydd yna mae cynlluniau ar waith i gludo disgyblion yn ddyddiol o Graig-cefn-parc. Byddai mesurau arafu traffig a gwaith ailwynebu ffyrdd yn cael eu rhoi ar waith ac arian yn cael ei fuddsoddi i wella cyfleusterau ar gyfer y Cyfnod Sylfaen. Byddai Ysgol Gynradd Clydach hefyd yn derbyn mwy o gyllid i adlewyrchu'r cynnydd yn nifer y disgyblion.

Wedi'i bweru gan GOSS iCM