Chwilio'r wefan
English

Cefnogaeth a chinio am ddim yn uno cymunedau dros y Nadolig

Mae Abertawe yn uno er mwyn lledaenu hwyl yr ŵyl i bobl mewn angen yn ystod digwyddiad Nadolig arbennig.

TogetheratChristmas2018

Wedi'i threfnu gan JR Events and Catering, gyda chymorth gan Gyngor Abertawe, bydd y digwyddiad 'Gyda'n Gilydd dros y Nadolig' yn Neuadd Brangwyn ddydd Mercher 19 Rhagfyr yn cynnwys cinio Nadolig dau gwrs am ddim i bobl ddiamddiffyn, ynysig neu ddigartref yn Abertawe.

Cynhelir y digwyddiad o ganol dydd tan 3pm, bydd y digwyddiad hefyd yn cynnwys profiad parti Nadolig, gan gynnwys coeden Nadolig, cracyrs Nadolig, cerddoriaeth fyw a chantorion.

Bydd gwasanaethau am ddim, a ddarperir gan fusnesau lleol, yn cynnwys torrwr gwallt a mannau gwybodaeth am gymorth tai. Bydd gwybodaeth am gynlluniau cyflogaeth a chyngor ar les a budd-daliadau hefyd ar gael.

Mae Cyngor Abertawe hefyd yn trefnu cludiant am ddim i'r digwyddiad ac oddi yno o fannau casglu yng nghanol y ddinas a Townhill ar gyfer pobl sydd ei angen, gydag ardal wedi'i staffio y tu allan i Neuadd Brangwyn er mwyn i gŵn y bobl fwynhau danteithion Nadoligaidd.

Bydd tîm Safonau Masnach y cyngor yn rhoi esgidiau a dillad ffug heb frand sydd wedi cael eu hatafaelu fel rhan o'u hymgyrchoedd diweddar.

Meddai Jessica Rice, Cyfarwyddwr JR Events and Catering, "Roedd y digwyddiad 'Gyda'n Gilydd dros y Nadolig' y llynedd yn llwyddiant mawr, ond rydym yn gwneud pob ymdrech i sicrhau bod digwyddiad eleni hyd yn oed yn well.

Mae pawb yn haeddu ychydig o hapusrwydd dros y Nadolig, felly rydym yn gobeithio bydd y digwyddiad yn trosglwyddo hwyl yr ŵyl i gynifer o bobl â phosib yn Abertawe sydd angen ein cefnogaeth.

"Gyda chefnogaeth garedig gan Gyngor Abertawe a nifer o fusnesau, elusennau a sefydliadau ar draws y ddinas, mae 'Gyda'n Gilydd dros y Nadolig' hefyd yn rhoi cyfle i bobl leol roi o'u hamser ar y diwrnod."

Meddai'r Cyng. Andrea Lewis, Aelod y Cabinet dros Gartrefi ac Ynni, "Mae trechu digartrefedd yn dal i fod yn brif flaenoriaeth i ni fel Awdurdod Lleol. Mae llawer iawn o waith yn cael ei gwneud er mwyn atal pobl rhag bod yn ddigartref yn ein cymunedau.

"Bydd y strategaeth digartrefedd hon, a'r gweithredoedd sy'n ymwneud â hi, yn ein helpu i gefnogi teuluoedd, teuluoedd rhieni sengl, pobl sy'n cysgu ar y stryd, pobl ag anghenion cymhleth ac eraill sydd mewn perygl o fod yn ddigartref neu sydd eisoes yn ddigartref.

"Rydym yn falch iawn ein bod ni'n gweithio mewn partneriaeth agos gyda JR Events and Catering unwaith eto ar gyfer y digwyddiad hwn sydd bellach yn ddigwyddiad blynyddol. Mae hwn yn adeiladu ar waith y cyngor i atal digartrefedd a rhoi cefnogaeth i bobl mewn angen."

Dywedodd y Cyng. Mary Sherwood, Cyd-aelod Cabinet Cyngor Abertawe dros Gymunedau Gwell, "Mae cefnogi preswylwyr sy'n wynebu digartrefedd yn flaenoriaeth allweddol i'r cyngor.  Byddwn yn sicrhau bod staff y cyngor wrth law yn ystod y digwyddiad er mwyn rhoi arweiniad i bobl ar fudd-daliadau lles, gan sicrhau bod y bobl sydd â hawl i gymorth yn hawlio popeth sydd ar gael iddynt. "

"Mae gennym hefyd gynlluniau cyflogadwyedd sy'n gallu helpu pobl ddi-waith yn y tymor hir i ddychwelyd i'r gweithle, yn ogystal â helpu'r rhai sy'n wynebu colli swydd neu mewn swydd â thal isel i ddod o hyd i ddewis arall."

"Mae'n staff bellach yn helpu i gynyddu ymwybyddiaeth o'r digwyddiad ar draws y ddinas er mwyn sicrhau bod cynifer o bobl â phosib yn elwa.

Cysylltwch â Jessica Rice am fwy o wybodaeth am y digwyddiad ar jessica.rice@jr-eventsandcatering.co.uk neu 01792 635253.

Wedi'i bweru gan GOSS iCM