Chwilio'r wefan
English

Gwybodaeth am ein prydau ysgol

Gwnewch y dewis iawn am y bwyd mae eich plant yn ei fwyta.

 

Mae Capten Jac a'i gang yma i annog plant mewn ffordd llawn hwyl i fwyta prydau ysgol iach a chytbwys.

Mae hefyd yma i'ch helpu chi i wneud dewisiadau gwybodus am y bwyd mae eich plant yn ei fwyta a byddwch yn darganfod pam mae bwyta prydau ysgol wedi'u paratoi'n ffres yn syniad mor dda.


Dulliau Ysgol Gyfan

Mae ysgolion yn lleoliadau dylanwadol a gallant gyfrannu'n sylweddol at wella amgylchedd ac iechyd disgyblion, staff a'r gymuned ehangach.

Mae ysgolion yn ddylanwadol, a gallant gyfrannu'n sylweddol at wella amgylchedd a iechyd disgyblion, staff a'r gymuned ehangach.  Gall ysgolion gynyddu gwybodaeth am faterion bwyd a maethiad ac ymwybyddiaeth ohonynt, a gall hynny helpu i ddylanwadu ar arferion bwyta.  Gall ysgolion ddarparu bwyd maethlon o ansawdd da yn ystod y diwrnod ysgol.

Ceir tystiolaeth i gadarnhau mai dulliau ysgol gyfan yw'r ffordd orau o wella maethiad cyffredinol a bwyta'n iach ynlleoliad yr ysgol.  Mae'n llesol i blant a phobl ifanc dderbyn negeseuon cywir a chyson ar hyd y diwrnod ysgol, yn y dosbarth, yn ystalfell fwyta'r ysgol ac yn amgylchedd uniongyrchol yr ysgol.

Mae cynyddu gallu ysgolion i hybu maethiad iach yn elfen hanfodol o'r strategaeth leol er mwyn cynyddu iechyd a photensial dysgu plant a phobl ifanc, teuluoedd ac aelodau eraill o'r gymuned.

Mae ysgolion yn ffordd hynod effeithiol ac effeithlon o gyrraedd rhannau helaeth o'r boblogaeth.  Gellir cysylltu a phlant a phobl ifanc ar adegau dylanwadol yn eu bywydau, yn ystod plentyndod a llencyndod, pan fydd patrymau maethiad gydol oes yn cael eu ffurfio.

Mae polisiau cefnogol ysgolion yn rhoi fframwaith hollbwysig sy'n tywys ysgolion wrth iddynt baratoi, gweithredu a gwerthuso ymdrechion i hybu iechyd a maethiad.


Bwyd a Iechyd

Mae tystiolaeth ddiweddar o'r lefelau cynyddol o blant a phobl ifanc tew, gordew a diabetig yn y DU wedi arwain at ganolbwyntio ar fwyd a bywyd y grŵp poblogaeth hwn.

Mae tystiolaeth ddiweddar am y nifer cynyddol o blant a phobl ifanc dros bwysau, gordew a diabetig yn y DU wedi arwain at ganolbwyntio ar fwyd a ffordd o fyw y grwp hwn yn y boblogaeth.  Profwyd yn helaeth eisoes fod y perygl o ddioddef y cyflyrau a'r anhwylderau penodol hyn yn lleihau'n sylweddol yn sgil gyfuniad o ddeiet cytbwys a gweithgaredd corfforol.  Mae cysylltiad amlwg rhwng effeithiau hir dymor deiet gwael a diffyg ymarfer corff a pherygl cynyddol o ddioddef clefydau eraill megis clefyd coronaidd y galon a chancr.

Mae maethiad da yn helpu i atal rhai o brif broblemau iechyd heddiw ac mae'n caniatau oedolaeth a heneiddio iachach.  Mae maethiad da hefyd yn cryfhau potensial plant i ddysgu a'u lles cyffredinol.

Yn Abertawe, mae tystiolaeth fod deiet gwael yn arwain at rwymo cronig, anaemia a lefelau uchel o bydredd dannedd ymhlith plant a phobl ifanc lleol, (Asesiad Anghenion Iechyd, Gofal Cymdeithasol a Lles Abertawe, 2003/6).

Am hynny, mae mantais sylweddol o ran iechyd cyhoeddus i ddelio a'r rhwystrau i faethiad da a dewisiadau, arferion ac ymddygiad bwyta iachach yn gynnar mewn bywyd.  Mae datblygu a chefnogi arferion bwyta da ymhlith plant a phobl ifanc felly'n fuddsoddiad parhaol sy'n werth ei flaenoriaethu fel ymyrraeth iechyd cyhoedus effeithiol.

 

Gwybodaeth am alergenau ac anoddefiadau bwyd

Oes gan eich plentyn unrhyw alergeddau neu anoddefiadau bwyd? Os oes, edrychwch ar ein bwydlen ddyddiol fel y gallwch wneud dewis gwybodus ar gyfer eich plentyn.

Wedi'i bweru gan GOSS iCM