Chwilio'r wefan
English

Cynigion newydd yn cael eu hystyried i annog mwy o bobl i ailgylchu

Bwriedir cyflwyno mesurau newydd i annog mwy o breswylwyr yn Abertawe i ailgylchu gwastraff cartref.

Bin Bags

Mae angen i gynghorau yng Nghymru gyflawni cyfradd ailgylchu o 64% erbyn 2019/20 ac, yn Abertawe, y gyfradd ragamcanol ar gyfer 2018/19 yw tua 63%.

I alluogi Cyngor Abertawe i gyrraedd y targed, bydd y Cabinet yn ystyried cynnig newydd a fydd yn annog mwy o breswylwyr i ddefnyddio'r gwasanaethau ailgylchu ymyl y ffordd a pheidio â rhoi eu gwastraff cartref mewn sachau du.

Byddai'r cynigion sy'n cael eu hystyried yn golygu y bydd y cyngor yn gallu rhoi llythyrau i breswylwyr nad ydynt yn ailgylchu gan obeithio y bydd hyn yn eu hannog i ymuno. Bydd y cyngor hefyd yn defnyddio'i rymoedd gorfodi fel ateb olaf os nad yw'r llythyrau'n cyflawni'r canlyniadau dymunol.

Roedd cefnogaeth ysgubol i'r cynnig yn ystod ymgynghoriad cyhoeddus diweddar.

Ymatebodd dros 480 o bobl i'r ymgynghoriad, gydag 84% yn lleisio bod angen mesurau mwy llym ar breswylwyr sy'n gwrthod ailgylchu eu gwastraff cartref.

Meddai Mark Thomas, Aelod y Cabinet dros yr Amgylchedd a Rheoli Isadeiledd, "Mae gwasanaethau ailgylchu ymyl y ffordd wedi bod ar waith yn Abertawe ers dros 15 mlynedd ac mae'r mwyafrif o aelwydydd yn cymryd rhan.

"Mae ein harolygon parhaus yn dangos bod yna breswylwyr sy'n gwrthod ailgylchu o hyd neu sy'n gwneud cyn lleied â phosib ac yn defnyddio sachau du yn unig.

"Ein cynnig yw gweithio gyda'r aelwydydd hyn i'w hannog i ailgylchu a gobeithio cyrraedd y targed gofynnol o 64% erbyn yr amser a nodwyd gan Lywodraeth Cymru.

"Bydd ein swyddogion yn ymweld ag aelwydydd rydym yn ymwybodol nad ydynt yn ailgylchu ac yn sicrhau bod ganddynt yr holl wybodaeth angenrheidiol."

Mae rhai cynghorau yng Nghymru eisoes wedi cymryd camau i reoli gwastraff cartref a chynyddu eu perfformiad ailgylchu - mae hyn wedi cynnwys lleihau nifer y sachau du mae aelwydydd yn gallu eu rhoi allan a lleihau amlder casgliadau gwastraff sachau du.

Yn Abertawe, gall aelwydydd roi hyd at 3 sach ddu allan i'w casglu bob yn ail wythnos.

Ychwanegodd y Cyng. Thomas, "Er bod y mesurau hyn yn effeithiol mewn mannau eraill yn y wlad, nid yw'n rhywbeth yr ydym yn ei ystyried. Byddai hyn yn annheg ar y rhai sydd eisoes yn ailgylchu, ac nid yw hynny yn gywir yn fy marn i.

"Yn hytrach, hoffwn edrych ar fesurau a fydd yn effeithio ar aelwydydd sydd yn gwrthod ailgylchu yn unig."

Wedi'i bweru gan GOSS iCM