Chwilio'r wefan
English

Diddordeb gan gwmnïau i gyflwyno'r Morlyn Llanw

Mae nifer o gwmnïau mawr wedi dangos diddordeb mewn cyflwyno Morlyn Llanw Bae Abertawe.

Swansea Council Logo (Portrait)

Mae'n dilyn yr Hysbysiad Gwahoddiad Ymlaen Llaw a oedd yn gwahodd cwmnïau i ddangos eu diddordeb yn y prosiect. Mae'r dyddiad cau bellach wedi dod i ben ac mae nifer o gwmnïau arweiniol wedi dweud eu bod am gymryd rhan.

Mae rhai o'r cwmnïau sydd wedi ymateb i'r hysbysiad wedi awgrymu y byddant yn cyflwyno'r prosiect cyfan, ond gyda datblygiad a chynnig gwahanol iawn i'r cynnig blaenorol.

Mae cwmnïau eraill wedi dweud yr hoffent gymryd rhan wrth gyflwyno rhan o'r prosiect.

Caiff y sylwadau eu hasesu'n fanwl yn awr gan y grŵp tasg a sefydlwyd gan Ddinas-ranbarth Bae Abertawe i ail-werthuso'r prosiect ac ystyried opsiynau eraill ar gyfer cyflwyno.

Meddai Rob Stewart, Arweinydd Cyngor Abertawe a Chadeirydd y grŵp tasg, "Rydym yn archwilio a oes modd cyflwyno'r morlyn trwy ddatblygiad dan arweiniad y sector preifat nad yw'n dibynnu ar gymhorthdal gan y llywodraeth neu gan lywodraeth leol.

"Mae'r ymateb gan gwmnïau wedi bod yn galonogol ac mae gennym lefelau uchel o ddiddordeb gan gwmnïau credadwy iawn.

"Maent yn amlwg yn rhannu'n cred bod y morlyn yn brosiect dichonadwy y gall y sector preifat ei gyflwyno.

"Roeddem am gael barn a syniadau gwahanol gan gwmnïau mawr, ac nid ffordd newydd o gyflwyno'r cynnig blaenorol yn unig.

"Er nad ydym yn gallu datgelu'r manylion ar y cam hwn, gallwn gadarnhau bod rhai o'r ymatebion yn gyffrous iawn ac yn cynnig elfennau gwahanol iawn o ran datblygiadau. "Mae cymysgedd dda o bartneriaid posib, gyda rhai ohonynt yn dweud y gallant gyflwyno'r prosiect cyfan, ac eraill yn awyddus i gymryd rhan a chwarae rôl wrth gyflwyno'r prosiect fel rhan o gydweithrediad ehangach.

"Nawr mae angen i ni dreulio amser yn asesu ac yn dadansoddi'r ymatebion hyn yn fwy manwl cyn penderfynu ar sut i symud ymlaen. Ond am nawr rwy'n hapus iawn gyda'r ymateb ac mae'n galonogol iawn ar gyfer dyfodol Morlyn Llanw Bae Abertawe."

Mae cyhoeddiad yr Hysbysiad Gwahoddiad Ymlaen Llaw yn dilyn penderfyniad Llywodraeth y DU yn gynharach eleni i beidio â chefnogi cynigion blaenorol a gyflwynwyd gan Tidal Lagoon Power ar gyfer prosiect gwerth £1.3 biliwn.

Wedi'i bweru gan GOSS iCM