Chwilio'r wefan
English

Arolygwyr yn canfod bod ysgol gyfun yn perfformio'n dda ym mhob maes

Mae Ysgol Gyfun Penyrheol yn ysgol gwbl gynhwysol lle mae ansawdd yr addysgu'n cael effaith gadarnhaol ar ddisgyblion, yn ôl arolygwyr.

Penyrheol_comp

Roedd tîm o Estyn wedi ymweld â'r ysgol yn Abertawe'n gynharach y tymor hwn ac wedi barnu ei bod yn dda ym mhob un o'r pum maes cenedlaethol.

Dywedon nhw fod disgyblion yn cael cefnogaeth dda, eu bod yn falch o'u hysgol ac yn gwrtais tuag at eu hathrawon, eu cyfoedion ac ymwelwyr.

Mae llawer o ddisgyblion yn gwneud cynnydd priodol mewn gwersi, yn darllen yn dda i gael gafael ar wybodaeth, yn ysgrifennu gyda chywirdeb technegol cadarn ac yn datblygu eu sgiliau rhifedd yn addas mewn amrywiaeth o bynciau perthnasol.

Mae arolygiad Estyn yn nodi'r canlynol, "Mae ansawdd y profiadau dysgu ac addysgu a ddarperir gan yr ysgol wedi cael effaith gadarnhaol ar ddeilliannau ar gyfer disgyblion ar ddiwedd Cyfnod Allweddol 4.

Mae gan y Tîm Arweinyddiaeth weledigaeth glir ar gyfer yr ysgol yn seiliedig ar gynyddu dyheadau'r holl ddisgyblion a'u paratoi ar gyfer eu bywydau yn y dyfodol, yn ôl yr adroddiad.

Meddai'r Pennaeth Alan Tootill, "Rydym yn falch bod Estyn wedi cydnabod y gwaith caled a wneir ym mhob agwedd ar ein darpariaeth a'n harfer. Yn 2018, cyflawnodd 24% o'r disgyblion sy'n ein gadael o leiaf 5 gradd A*/A neu fwy mewn arholiadau TGAU, record ar gyfer ein hysgol a chanlyniad rhagorol. Mae hyn yn dangos effaith y gwaith caled gan ein disgyblion, addysgu da a chefnogaeth gref gan rieni.  

I weld yr adroddiad llawn, ewch i: www.estyn.gov.cymru

Wedi'i bweru gan GOSS iCM