Chwilio'r wefan
English
question mark in circle

Sut caiff Budd-dal Tai ei dalu?

Os oes hawl gennych i dderbyn Budd-dal Tai, yna gellir talu hwn mewn nifer o ffyrdd gwahanol, gan ddibynnu ar y math o eiddo rydych yn byw ynddo. Efallai y bydd eich taliad cyntaf yn fwy na'r swm arferol oherwydd ei fod yn cynnwys ôl-daliad o'r dyddiad y dechreuodd eich hawl.

Tenantiaid y cyngor

Os ydych yn denant cyngor, caiff eich Budd-dal Tai ei dalu i'ch cyfrif rhent unwaith yr wythnos. Bydd unrhyw fudd-dal yr ydych yn ei dderbyn yn cael ei ddidynnu oddi ar eich rhent llawn gan adael llai o rent, neu ddim rhent, i chi ei dalu.

Bydd eich Swyddfa Dai Ranbarthol leol yn gallu rhoi'r wybodaeth ddiweddaraf am swm y rhent sydd ar ôl i chi ei dalu.

Tenantiaid preifat

Caiff y rhan fwyaf o denantiaid preifat eu talu bob pythefnos, mewn ôl-ddyled. Os ydych yn cael eich talu gan gredyd uniongyrchol i'ch cyfrif banc (BACS), bydd eich arian yn cyrraedd eich cyfrif bob yn ail ddydd Mercher. Os ydym yn anfon siec atoch, dylai eich cyrraedd bob yn ail ddydd Iau.

Os hoffech chi i ni dalu eich Budd-dal Tâl yn uniongyrchol i'ch cyfrif gan mai'r dull mwyaf diogel a chyflym o dalu yw hwn, Lawrlwythwch a chwblhewch y ffurflen isod a'i hanfon drwy e-bost i budd-daliadau@abertawe.gov.uk . Gallwch gyflwyno unrhyw dystiolaeth gefnogol drwy e-bost hefyd.

PDF Document BACS ffurflen (PDF, 35KB)Yn agor mewn ffenest newydd

Os ydych yn un o'r nifer bach o bobl y mae eu Budd-dal Tai'n cael ei dalu'n uniongyrchol i'w landlordiaid, caiff ei dalu bob pedair wythnos mewn ôl-ddyled. Mae hyn yn cynnwys pobl y mae eu landlordiaid yn Gymdeithasau Tai.

Taliadau uniongyrchol i landlordiaid

I'r rhan fwyaf o bobl mewn eiddo a rentir yn breifat, ni ellir talu Budd-dal Tai'n uniongyrchol i'r landlordiaid oni bai bod yr hawliwr yn methu rheoli ei faterion ariannol, yn annhebygol o dalu ei rent neu y mae ganddo ôl-ddyledion rhent o 8 wythnos neu fwy.

PDF Document Cais landlord i dderbyn Budd-dal Tai yn uniongyrchol (PDF, 46KB)Yn agor mewn ffenest newydd

Ceir mwy o wybodaeth am hyn ar ein gwe-dudalen cyngor i landlordiaid.

Pethau i'w cofio

Y ffordd fwyaf diogel i ni dalu Budd-dal Tai i denantiaid preifat yw trwy gredyd uniongyrchol i'ch cyfrif banc. Defnyddiwch y ffurflen hon i ofyn i ni wneud hynny drosoch.

Wedi'i bweru gan GOSS iCM