Chwilio'r wefan
English
Fishes

Sut i fod yn aelod o GGLlPBA

Gwahoddir ceisiadau gan unigolion sy'n dymuno cynrychioli'r sector pysgota a dyframaethu y mae'n bosib yr hoffent fod yn rhan o'r GGLlP a dod â'u harbenigedd mewn pwnc penodol i'r grŵp.

Fel aelod gwirfoddol o'r GGLlP, byddwch yn:

 • Datblygu dealltwriaeth fanwl o Strategaeth Datblygu Lleol Pysgodfeydd Bae Abertawe 2017-2020 ac yn gweithio gyda hyrwyddwr GGLlPBA i'w hadolygu a'i diweddaru, gan sicrhau ei bod yn berthnasol.
 • Cymryd ymagwedd ragweithiol tuag at glustnodi cyllid ar gyfer blaenoriaethau y cytunwyd arnynt yn y strategaeth.
 • Gweithio gydag aelodau eraill o GGLlPBA i benderfynu ar y cynllun gwaith lleol a pha brosiectau neu weithgareddau i fuddsoddi ynddynt.
 • Gallu mynd i gyfarfodydd rheolaidd i gefnogi'r gweithgareddau uchod.

Beth gall y GGLlP ei wneud i chi?

 • Cynnwys rhanddeiliaid yn effeithiol
 • Cynllunio a darparu prosiectau blaengar a chymryd rhan yn holl brosiectau'r GGLlP.
 • Grymuso cymunedau i fynd i'r afael â materion arfordirol sy'n effeithio arnynt.
 • Darparu deunydd addysgol i ysgolion, busnesau a chymunedau.
 • Galluogi cyfleoedd rhwydweithio trwy gynadleddau a digwyddiadau.
 • Gweithio'n effeithiol ar faterion/gyfleoedd ar gyfer yr arfordir gan ddefnyddio gwybodaeth ac arbenigedd ein haelodau i gyflwyno canlyniadau.
 • Hwyluso datrys gwrthdaro ar faterion arfordirol.
 • Derbyn yr wybodaeth arfordirol a morol ddiweddaraf.
 • Bod yn fwy gwybodus am benderfyniadau ar y polisi.
 • Cwrdd â phobl eraill yn y sectorau arforol mewn lleoliad diduedd.
 • Rhannu gwybodaeth ac arferion da.
 • Caiff eich syniadau eu clywed a'u trafod yn drylwyr yn ystod ein cyfarfodydd.
 • Cydweithio.
 • Derbyn cyfleoedd i ddylanwadu ar bolisi Ewropeaidd a'r DU.

Sut rydw i'n gwneud cais i fod yn aelod o GGLlPBA?

Yr hyn sydd angen i chi ei wneud yw cwblhau Ffurflen Mynegi Diddordeb a'i dychwelyd i GGLlP Bae Abertawe.

Wedi'i bweru gan GOSS iCM