Chwilio'r wefan
English

Cymorth trethi busnesau bach

Bydd eiddo busnes sydd â gwerth ardrethol o hyd at £6,000 yn cael 100% o ryddhad a bydd eiddo busnes sydd â gwerth ardrethol o rhwng £6,001 a £12,000 yn cael rhyddhad o rhwng 100% a dim.

Gwerth ardrethol% y rhyddhad
0 - 6000100
7000  83.4
8000  66.6
9000  50
10,000  33.3
11,000  16.6
12,000   Dim

O 1 Ebrill 2019 mae busnesau sy'n gweithredu fel darparwyr gofal plant ac yn meddiannu eiddo gyda gwerth ardrethol o £100,000 neu lai yn derbyn rhyddhad ardrethi o 100%.

Mae busnesau sy'n gweithredu fel Swyddfeydd Post ac yn meddiannu eiddo gyda gwerth ardrethol o £9,000 neu lai yn derbyn rhyddhad ardrethi o 100% ac mae'r rheiny sydd â gwerth ardrethol rhwng £9,001 a £12,000 yn derbyn rhyddhad o 50%.

Ardrethi Busnes Bach ar gyfer busnesau lluosog

Bydd newidiadau i reoliadau Llywodraeth Cymru, sy'n dod i rym ar 1 Ebrill 2018, yn cyfyngu ar nifer yr eiddo sy'n gymwys i dderbyn Rhyddhad Ardrethi Busnesau Bach ar gyfer busnesau lluosog.

Pan fo trethdalwr yn atebol am fwy na dau eiddo ar restr ardrethu annomestig leol ("rhestr leol"), a'r eiddo hynny ond yn destun yr amodau gwerth ardrethol, bydd y trethdalwr yn derbyn rhyddhad ar gyfer dau eiddo o'r fath yn unig.

Bwriad y newid hwn yw targedu rhyddhad ardrethi yn fwy effeithiol i gefnogi busnesau bach a lleol, yn hytrach na busnesau mwy neu gadwyni cenedlaethol.

Dan Erthygl 4 y rheoliadau, pan fo trethdalwr yn atebol am ardrethi busnes mwy na dau eiddo ar restr ardrethu annomestig leol ardal cyngor, sy'n destun yr amodau gwerth ardrethol, mae'n rhaid i'r trethdalwr roi gwybod am yr eiddo i'r Cyngor cyn gynted â phosibl.

Cyfrifoldeb y trethdalwr yw rhoi gwybod i'r Cyngor ei fod yn derbyn mwy na dau Ryddhad Ardrethi Busnesau Bach mewn perthynas ag eiddo y mae'n atebol am dalu ardrethi busnes ar eu cyfer. Os yw'ch amgylchiadau yn newid dylech roi gwybod i'r Cyngor.

Ffon - 01792 635937/8

E-bost - trethibusiness@abertawe.gov.uk

 

Wedi'i bweru gan GOSS iCM