Chwilio'r wefan
English

Arolygwyr yn canmol ysgol ofalgar sy'n canolbwyntio ar ddisgyblion

Mae ysgol gynradd Gymraeg yn Abertawe wedi cael ei chanmol am les ei disgyblion a'u hymagwedd at ddysgu

Llwynderw_Estyn

Dywedodd arolygwyr fod yr agwedd hon ar fywyd yr ysgol yn Ysgol Gynradd Gymraeg Llwynderw'n ardderchog, a bod yr ysgol wedi cael ei graddio'n dda ym mhob maes arall.

Treuliodd y tîm, sy'n gweithio i Estyn, wythnos yn yr ysgol yn West Cross y tymor diwethaf ac mae bellach wedi cyhoeddi ei ganfyddiadau.

Meddent, "Mae bron pob disgybl yn mwynhau bywyd a gwaith yr ysgol, ac yn teimlo'n ddiogel fel rhan o'i hethos gofalgar, cynhwysol a chefnogol."

Nododd yr adroddiad fod y rhan fwyaf o ddisgyblion yn gwneud cynnydd da yn ystod eu hamser yn yr ysgol, ac yn cyflawni'n dda.

Ychwanegodd, "Mae perthynas gwaith effeithiol iawn rhwng holl athrawon a disgyblion yr ysgol, sy'n meithrin amgylchedd dysgu llwyddiannus."

Dywedodd arolygwyr fod y Pennaeth Dros Dro, Indeg Griffiths, yn rhoi arweiniad clir a chadarn a bod ganddi weledigaeth glir ar gyfer yr ysgol gyda lles disgyblion wrth wraidd holl waith yr ysgol.

Mae hefyd gefnogaeth gryf gan yr Uwch-dîm Rheoli, staff, llywodraethwyr a rhieni.

Meddai Mrs Griffiths, "Gall holl staff, rhieni, cymuned leol ac, yn bwysicach byth, blant Ysgol Gynradd Gymraeg Llwynderw fod yn falch iawn o'r adroddiad hwn."

Meddai'r Cynghorydd Jennifer Raynor, Aelod Cabinet Cyngor Abertawe dros Wella Addysg, Dysgu a Sgiliau, "Hoffwn longyfarch pawb sy'n gysylltiedig ag Ysgol Gynradd Gymraeg Llwynderw am adroddiad arolygiad gwych."

I weld yr adroddiad llawn, ewch i: www.estyn.gov.cymru

Wedi'i bweru gan GOSS iCM