Chwilio'r wefan
English

Cynllun tymor hir ar gyfer y ddinas i'w gymeradwyo ym mis Chwefror

Ystyrir mabwysiadu Cynllun Datblygu Lleol Abertawe (CDLl) ar ddiwedd mis Chwefror 2019.

swansea bay development

Mae'r cynllun yn nodi chwe blynedd o waith gan Gyngor Abertawe sy'n gorfod llunio cynllun tymor hir o ble mae safleoedd ac at ba ddiben y cânt eu defnyddio dros gyfnod o ddeng mlynedd.

 

Cyflwynwyd y CDLl drafft i'r cyngor yn haf 2017 ac roedd yn cynnwys ymgynghoriad cyhoeddus. Mae Arolygwyr Cynllunio Llywodraeth Cymru hefyd wedi bod yn archwilio'r cynllun gyda'r bwriad o adrodd yn ôl i'r cyngor ar eu canfyddiadau.  Cwblhawyd y broses hon ar ddiwedd 2018.

Ar ôl i'r CDLl gael ei fabwysiadu, bydd yn helpu i arwain y cyngor ar benderfyniadau cynllunio yn y dyfodol yn ymwneud â channoedd o safleoedd ar draws y ddinas.

Mae popeth o dai, cyfleusterau cymunedol, datblygiadau busnes a chyfleusterau ysgol newydd i'w gweld yn y cynllun.

Y prif ffocws yn ystod ei ddatblygiad oedd nodi safleoedd strategol allweddol a allai ateb y galw am anghenion tai yn y dyfodol. Mae datblygwyr tai bellach yn gweithio gyda'r cyngor i helpu i ddatblygu'r safleoedd hyn.

Meddai David Hopkins, Aelod y Cabinet dros Gyflwyno, "Mae'r cyngor wedi bod yn gweithio'n galed dros y chwe blynedd diwethaf wrth baratoi'r CDLl. Rydym wedi cael nifer o ddrafftiau penodol ac mae'r ymgynghoriadau cyhoeddus wedi arwain at lawer o adborth gwerthfawr sydd wedi helpu i gryfhau'r ddogfen.

"Rydw i'n falch iawn ein bod ni bellach wedi cyrraedd y cam olaf cyn cymeradwyo'r cynllun yn ffurfiol.

"Rwyf hefyd yn hyderus mai pwyslais y cynllun yw mynd i'r afael ag anghenion y ddinas hon o ran ei datblygiad fel dinas fodern - lle mae ffactorau pwysig fel poblogaethau sy'n tyfu a chynnydd mewn datblygiad busnes wrth ei gw[HH1] raidd."

"Dros gyfnod y cynllun, rydym yn bwriadu datblygu tua 17,000 o gartrefi newydd a chreu mwy na 13,000 o swyddi newydd."

Yn ddiweddar cymeradwywyd un o'r safleoedd strategol a nodir yn y cynllun ar gyfer datblygu hyd at 1,950 o gartrefi newydd yng ngogledd y ddinas, ynghyd â chyfleusterau ysgol gynradd newydd, ffyrdd cyswllt, cyfleusterau cymunedol gan gynnwys chwaraeon, a mannau agored cyhoeddus.

Ychwanegodd y Cyng. Hopkins, "Mae ein hasesiadau ar dwf y boblogaeth yn golygu bod yn rhaid i ni ddarparu ar gyfer nifer mawr o dai, gan greu cymunedau newydd  i bob pwrpas. Mae'n bwysig bod y cyhoedd yn gwerthfawrogi nad yw hyn yn ymwneud â thai yn unig. Er mwyn sicrhau bod y cymunedau newydd hyn yn gallu bodoli, mae angen i'r cynlluniau hefyd ystyried elfennau pwysig megis ysgolion newydd, gwelliannau i'r priffyrdd a mannau hamdden.

"Bydd yr holl safleoedd strategol yn cynnwys gofynion tebyg fel y gall y ddinas ehangu yn y ffordd iawn a gall Abertawe dyfu yn ddinas fodern."


Wedi'i bweru gan GOSS iCM