Chwilio'r wefan
English

Y cyngor i fuddsoddi mwy o arian mewn ysgolion a gofal cymdeithasol

Bydd Cyngor Abertawe'n ariannu codiad cyflog athrawon eleni'n llawn ac yn buddsoddi miliynau o bunnoedd sy'n angenrheidiol ar gyfer gofal cymdeithasol, yn ôl cynigion cyllidebol a gyhoeddwyd heddiw, er gwaethaf toriadau parhaus i arian llywodraeth leol.

Swansea Council Logo (Portrait)

Daw'r penderfyniad i roi cefnogaeth ychwanegol i wasanaethau hanfodol er gwaethaf toriadau pellach gan y llywodraeth i arian ar gyfer llywodraeth leol yng Nghymru wrth i Gyngor Abertawe gyhoeddi y byddai angen arbed £24m yn y 12 mis nesaf.

Byddai'r mesurau'n golygu y byddai cynnydd o 2.99% yn nhreth y cyngor a gynigiwyd fel rhan o'r cynigion cyllidebol, y byddai cynnydd ychwanegol o 1% ar gyfer cyflog athrawon, ac y byddai 2% o gynnydd ar gyfer gwasanaethau gofal cymdeithasol.

Bydd y mesurau yn y gyllideb yn helpu i wella bywydau teuluoedd ar draws pob cymuned yn Abertawe wrth iddynt elwa o wariant refeniw gwerth dros £440m yn y flwyddyn ariannol nesaf.

Meddai Rob Stewart, Arweinydd y Cyngor, "Yn ystod cyfnod o doriadau ychwanegol gan y llywodraeth genedlaethol, mae'r gwaith rydym yn ei wneud yn Abertawe i gefnogi pobl ifanc, pobl hŷn a phobl ddiamddiffyn yn darparu cefnogaeth hanfodol ar gyfer ein cymunedau ac, yn achos ein plant, fuddsoddiad yn eu dyfodol.

"Rydym wedi gwrando ar farn pobl Abertawe ac mae'r cynigion a gyflwynir i'r Cabinet yn golygu y bydd y cyngor yn gwario £1.6m ar gyfartaledd bob dydd ar wasanaethau a fydd yn cael effaith ar ein holl breswylwyr a'n holl gymunedau am y flwyddyn i ddod."

Mae'r cynigion allweddol yn adroddiad y gyllideb yn cynnwys y canlynol:

·         Buddsoddiad pellach gwerth £3.7m mewn addysg er mwyn ariannu codiad cyflog athrawon yn llawn

·         Buddsoddiad o £4.2m ychwanegol mewn gwasanaethau gofal cymdeithasol gyfer pobl ddiamddiffyn a phobl hŷn

·         Swm gwerth £141m i'w fuddsoddi mewn cenhedlaeth newydd o adeiladau ysgol a gwelliannau

·         Swm ychwanegol o £2.4m ar gyfer ffyrdd a phalmentydd

·         £4m ar gyfer cartrefi cyngor newydd ar draws Abertawe

·         Swm ychwanegol gwerth £47m i wella cartrefi cyngor

·         Cyflwyno rhagor o wasanaethau cydlynu ardaloedd lleol ynghyd ag adolygiad o becynnau gofal tymor hir ar gyfer oedolion, a fyddai'n arwain at arbedion net gwerth £400,000

Ychwanegodd y Cyng. Stewart, "Mae Llywodraeth San Steffan wedi dadlau bod y cyfnod cyni wedi dod i ben. Nid yw hyn yn wir. Mae cynghorau ar draws y DU yn dlotach nag yr oeddent yn 2009 a thorrwyd dros £1bn o arian llywodraeth leol yng Nghymru. Pe byddai'r llywodraeth yn ariannu gwasanaethau lleol yn deg, ni fyddai angen codi cymaint o dreth y cyngor.

"Eleni bydd gennym fwlch ariannol o £24m, a bydd hyn yn cynyddu i £70m dros y blynyddoedd nesaf os na fydd cyni'n dod i ben. Gallai'r codiad yn nhreth graidd y cyngor fod wedi bod cyn lleied â 2.99% eleni, ond oherwydd mwy o doriadau cyllid gan y llywodraeth, dangosodd ein hymgynghoriad y byddai'r cyhoedd yn fodlon talu ychydig yn fwy ar gyfer gwasanaethau yn hytrach na'u colli.

"Dyma'r rheswm pam rydym wedi penderfynu ymyrryd er mwyn lleihau'r pwysau ar gyllidebau sydd dan straen trwy ychwanegu 1% yn rhagor i dreth y cyngor er mwyn ariannu codiadau cyflog athrawon, er y bydd Llywodraeth Cymru'n darparu peth arian ychwanegol ar gyfer ysgolion a gwasanaethau cymdeithasol eleni.

"Yn yr un modd, byddwn yn ychwanegu 2% yn rhagor i ddarparu ar gyfer y galw cynyddol parhaus am ofal cymdeithasol, sef gwasanaethau sy'n cefnogi rhai o'r bobl fwyaf diamddiffyn yn ein cymunedau, ac i'w ariannu."

Ychwanegodd, "Mae cyngor yn chwarae ei ran wrth warchod gwasanaethau cymaint â phosib. Mae angen i Lywodraeth Cymru a Llywodraeth y DU chwarae eu rhan hefyd. Os byddant yn darparu mwy o gyllid, byddwn yn lleihau ardoll treth y cyngor yn y dyfodol.

"Rydym hefyd wedi ysgrifennu i Lywodraeth y DU yn ei hannog i ariannu codiadau pensiynau athrawon yn llawn. Rydym yn chwarae ein rhan drwy ariannu'r codiad cyflog, ond mae angen i'r llywodraeth chwarae ei rhan er mwyn lleihau'r baich ar drethdalwyr cynghorau lleol.

Bydd y cynnydd cynlluniedig gwerth 5.99% mewn treth y cyngor yn codi tua £1.14 yr wythnos ar gyfer trethdalwyr Band B, a fydd yn codi £7m ar gyfer gwasanaethau hanfodol.

Yn ystod y cyfnod ymgynghori, derbyniodd y cyngor dros 800 o ymatebion a deisebau ynghylch ei gynigion. Cynhaliodd y cyngor sesiwn ymgynghori hefyd â disgyblion o ysgolion yn y ddinas i wrando ar eu barn am amrywiaeth o faterion.

Meddai'r Cyng. Stewart, "Rydym wedi gwrando'n astud ar yr hyn y mae'r bobl yn ei ddweud, a dyna'r rheswm pam na fyddwn yn codi tâl yn ein meysydd parcio am ddim yn ein cymunedau lleol.

"Rydym yn cydnabod y pwysau sydd ar strydoedd mawr yn ein cymunedau anghysbell oherwydd ansicrwydd Brexit a materion eraill, felly rydym wedi penderfynu peidio â gwneud hyn. Byddwn hefyd yn ystyried tynnu cynlluniau i newid gwasanaethau llyfrgell ar gyfer preswylwyr sy'n gaeth i'r tŷ'n ôl, sy'n golygu y bydd y gwasanaeth yn parhau i gael ei ddarparu am ddim yn yr un modd ag sy'n digwydd ar hyn o bryd."

Mae cynigion arbedion a chyfleoedd incwm a nodir yn cynnwys y canlynol:

·         Arbedion rheoli a swyddfa gefn pellach ar draws y cyngor gwerth £750,000

·         Arbedion staff gwerth £100,000 oherwydd gweithio symudol

·         Incwm newydd o ganlyniad i rentu swyddfeydd gwerth £275,000 yn y Ganolfan Ddinesig

·         Arbedion trafnidiaeth integredig gwerth £250,000

Ychwanegodd y Cyng. Stewart, "Yn y blynyddoedd diwethaf, rydym wedi gorfod mynd i'r afael â'r gyfres fwyaf estynedig o doriadau cyllidebol ar gyfer arian llywodraeth leol yn yr oes fodern. Rydym wedi arbed £60m hyd yn hyn.

"Rydym wedi llwyddo i ddiogelu gwasanaethau rheng flaen cymaint â phosib oherwydd ein penderfyniad i fod yn fwy effeithiol ac effeithlon ac i sicrhau ein bod yn gwneud y mwyaf o dechnoleg ac awtomateiddio.

"Er gwaethaf y cyni, byddwn yn gwario £1.6m ar yr economi leol bob diwrnod a byddwn yn parhau i gyflawni blaenoriaethau pobl Abertawe."

Wedi'i bweru gan GOSS iCM