Chwilio'r wefan
English
Cross in box

Adolygiadau o Ddosbarthiadau Etholiadol

Adolygiadau Presennol

Gallwch weld gwybodaeth am yr adolygiad presennol o ddosbarthiadau etholiadol drwy glicio ar y dolenni isod:

Adolygiad o Ddosbarthiadau Etholiadol 2019

Gwybodaeth Gefndir

Rheswm dros yr Adolygiadau o Ddosbarthiadau Etholiadol

O dan Ddeddf Cynrychiolaeth y Bobl 1983, Deddf Gweinyddiaeth Etholiadol 2006 ac Adolygiad o Reoliadau Dosbarthiadau Etholiadol a Mannau Pleidleisio (Etholiadau Seneddol) 2006, mae dyletswydd ar Ddinas a Sir Abertawe i rannu'r ardal yn ddosbarthiadau etholiadol a dynodi man pleidleisio ar gyfer pob dosbarth etholiadol. Mae'n rhaid i'r cyngor hefyd adolygu'r trefniadau hyn yn gyson.

Er mwyn cydymffurfio â'r ddeddfwriaeth uchod, mae'n ofynnol i Gyngor Abertawe gwblhau adolygiad llawn o'r holl ddosbarthiadau etholiadol a'r holl fannau pleidleisio bob pedair blynedd. Fodd bynnag, nid yw hyn yn atal gwneud newidiadau ar unrhyw adeg cyn yr adolygiad nesaf.

Defnyddir y trefniadau a wneir ar gyfer etholiadau seneddol y Deyrnas Unedig hefyd yn yr holl etholiadau a refferenda eraill.

Beth yw Dosbarth Etholiadol?

Ardal ddaearyddol yw dosbarth etholiadol ac mae'r ddeddfwriaeth yn gofyn i bob cymuned fod yn ddosbarth etholiadol ar wahân. Os yw'r gymuned yn fawr, ac er mwyn darparu mynediad hawdd, gellir rhannu'r gymuned yn ddosbarthiadau etholiadol llai o bosib.

Beth yw Man Pleidleisio?

Ardal ddaearyddol lle ceir gorsaf bleidleisio yw 'Man Pleidleisio'. Nid oes diffiniad cyfreithiol ar gyfer man pleidleisio. Gellir diffinio'r ardal ddaearyddol mor gyfyng ag adeilad penodol neu mor eang â'r dosbarth etholiadol cyfan. Mae Cyngor Abertawe wedi diffinio pob dosbarth etholiadol fel y man pleidleisio yn hytrach nag adeilad penodol at ddibenion ymarferol.

Beth yw Gorsaf Bleidleisio?

Yr ardal lle cynhelir y broses bleidleisio yw'r orsaf bleidleisio, e.e. ystafell mewn canolfan gymunedol neu ysgol.

Sut y cynhelir yr adolygiad

Ymgynghorir â'r Swyddog Canlyniadau ar y trefniadau presennol a bydd yn cyflwyno sylwadau am y gorsafoedd pleidleisio presennol a ddefnyddir.

Beth nad yw'r adolygiad yn ei gynnwys?

Ni fydd yr adolygiad yn cynnwys ffiniau etholaethau'r senedd na ffiniau nac enwau'r awdurdodau lleol nac adrannau etholiadol yn Abertawe.

Wedi'i bweru gan GOSS iCM