Chwilio'r wefan
English

Y cyhoedd yn cael dweud eu dweud am ddyfodol gwyrdd canol dinas Abertawe

Bydd pobl Abertawe'n cael dweud eu dweud ynghylch sut gall natur wella eu dinas.

GreenInfraFeb2019

Cesglir eu syniadau mewn ymarfer ymgynghori'r mis hwn.

Byddant yn helpu i lywio strategaeth newydd sy'n cael ei datblygu gan Cyfoeth Naturiol Cymru (CNC), Cyngor Abertawe a'r Green Infrastructure Consultancy.

Bydd y strategaeth hon yn hyrwyddo ymagwedd gydlynol at isadeiledd gwyrdd mewn gwaith i adfywio canol y ddinas yn y dyfodol.

Meddai Robert Francis-Davies, Aelod y Cabinet dros Fuddsoddi, Adfywio a Thwristiaeth, "Rwy'n annog y cyhoedd i ddweud eu dweud. Fel cyngor, rydym yn ymrwymedig i gynnal a gwella adnoddau a bioamrywiaeth naturiol Abertawe."

Meddai Mark Thomas, Aelod y Cabinet dros yr Amgylchedd a Rheoli Isadeiledd, "Bydd y strategaeth newydd hon - a barn y cyhoedd a fydd yn ei llywio - yn ein helpu i gyflawni'r ymrwymiad hwnnw a chreu dinas wyrddach."

Bydd yr ymgynghoriad i gynnwys y cyhoedd y mis hwn, a gaiff ei gynnal o 12 Chwefror, yn cynnwys sesiynau dros dro yng nghanol y ddinas a gweithgarwch ar gyfryngau cymdeithasol. Bydd busnesau'n cael dweud eu dweud hefyd. Dilynir hyn wedyn gan ymgynghoriad statudol.

Meddai Martyn Evans, Pennaeth Gweithrediadau De-orllewin Cymru, Cyfoeth Naturiol Cymru, "Gwella iechyd a lles pobl yng Nghymru yw un o gonglfeini'n gwaith ac rydym yn gweithio tuag at y nod hwn mewn sawl ffordd.

Unwaith y bydd ar waith, bydd y strategaeth yn ategu polisïau/strategaethau eraill megis Fframwaith Adfywio Ardal Ganolog Abertawe'r cyngor (SCARF) a deddfwriaeth genedlaethol Deddf Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol (Cymru) 2015 a Deddf yr Amgylchedd (Cymru) 2016.

I gymryd rhan yn y drafodaeth, cadwch lygad am #naturynyddinas ar Twitter, dilynwch @naturcymru neu @CyngorAbertawe, e-bostiwch nature.conservation@abertawe.gov.uk neu ffoniwch Dîm Cadwraeth Natur y cyngor ar 01792 635683.

Llun: Michael Scott o Abertawe yn mynegi ei farn am natur yn y ddinas. Mae Tîm Cadwraeth Natur Cyngor Abertawe'n gofyn i'r cyhoedd ddweud eu dweud am ddyfodol gwyrdd canol y ddinas.

 

 

 

 

 

 

 

Wedi'i bweru gan GOSS iCM