Chwilio'r wefan
English

Newidiadau i Dreth y Cyngor yn destun ymgynghoriad posib

Gellid newid biliau Treth y Cyngor yn Abertawe i'w gwneud yn decach drwy ofyn i'r rhai â mwy nag un cartref gyfrannu mwy.

Guildhall

Gofynnir i Gabinet Cyngor Abertawe ystyried ymgynghori ar gynlluniau i gyflwyno premiwm Treth y Cyngor ar ail gartrefi a chartrefi gwyliau ac eiddo sy'n wag yn y tymor hir.

Mae llawer o gynghorau yng Nghymru â nifer uchel o'r fath gartrefi eisoes wedi cyflwyno'r fath fesurau, a dywedodd Arweinydd Cyngor Abertawe, Rob Stewart, y byddai'n helpu i gadw Treth y Cyngor yn is i breswylwyr eraill yn y dyfodol.

Gofynnir i'r Cabinet hefyd i ymgynghori ar gynigion a fyddai'n rhoi terfyn ar y gostyngiad 50% sydd ar gael ar hyn o bryd i bobl sy'n berchen ar gartrefi sy'n wag a heb eu dodrefnu, fel bod Abertawe'n cyd-fynd â nifer o gynghorau eraill yng Nghymru.

Dywedodd Arweinydd y Cyngor, Rob Stewart, "Gall pobl ag ail gartrefi a chartrefi gwyliau fforddio cyfrannu mwy na'r rhan fwyaf o'n preswylwyr y mae llawer ohonynt yn cael trafferth cynnal un cartref.

"Er gwaethaf cyni parhaus, ein blaenoriaeth bennaf erioed oedd diogelu'r gwasanaethau rheng flaen hanfodol y mae pobl yn dibynnu arnynt, a bydd creu mwy o gyllid yn y ffordd hon yn golygu y gallwn fuddsoddi yn y gwasanaethau hynny fel bod pawb yn elwa."

Gall cynghorau ddewis caniatáu gostyngiad Treth y Cyngor ar eiddo gwag, ac nid yw llawer o gynghorau yng Nghymru'n gwneud hynny.

Mae Llywodraeth Cymru wedi mynegi efallai na fydd yn y dyfodol yn ystyried awdurdodau sy'n cynnig y gostyngiad wrth gyfrifo'r cyllid canolog y mae'n ei dderbyn, felly gallai Abertawe golli buddsoddiad os nad yw'n newid y drefn.

Os yw'r cyngor yn penderfynu cyflwyno premiwm ar ail gartrefi a chartrefi gwyliau, rhaid iddo gyhoeddi'r newidiadau o leiaf un flwyddyn cyn eu cyflwyno. Felly os bydd y cyngor, yn dilyn ymgynghoriad, yn penderfynu rhoi'r mesur ar waith, ni fyddai'n dod i rym tan o leiaf fis Ebrill 2012.

Gwneid eithriadau ar gyfer amgylchiadau penodol gan gynnwys anheddau sydd ar werth neu sy'n cael eu rhentu yn ystod eu blwyddyn gyntaf ar y farchnad, anheddau a fyddai fel arfer yn brif gartrefi i aelodau'r lluoedd arfog sy'n byw mewn llety milwrol, cartrefi tymhorol lle waherddir deiliadaeth drwy gydol y flwyddyn ac eiddo sy'n gysylltiedig â swyddi.

Wedi'i bweru gan GOSS iCM