Chwilio'r wefan
English

Mwy o dai cyngor i'w hadeiladu yn y ddinas

Bydd tua 150 o dai cyngor newydd yn cael eu hadeiladu rhwng nawr a 2022 dan gynlluniau adeiladu tai uchelgeisiol Cyngor Abertawe.

council housing

Mae'r cynigion y cytunwyd arnynt gan y Cabinet ddydd Iau (21 Chwefror) hefyd yn cynnwys cynlluniau ar gyfer datblygu 550 o dai cyngor fforddiadwy i'w rhentu ar dir y cyngor yn ogystal ag archwilio cyfleoedd ar gyfer mentrau ar y cyd â landlordiaid cymdeithasol eraill fel cymdeithasau tai a phartneriaid masnachol. 

Bydd gwaith yn dechrau'r mis nesaf ar ddatblygu cartrefi fforddiadwy ynni effeithlon newydd ym Mharc yr Helyg, ac yn dilyn hyn dechreuir ar ail gam y gwaith adeiladu yn Colliers Way.

Y nod yw dechrau adeiladu 70 o gartrefi newydd yn y flwyddyn i ddod, gan gynyddu'r nifer i 142 erbyn 2020 am gost o £22.8m. Bydd yr adroddiad yn ymwneud â cham cyntaf rhaglen datblygu cyfalaf y cyngor, a dilynir hyn ym mis Mawrth gan adroddiad ychwanegol am gam 2 i archwilio'r cyfleoedd am ddatblygu tir dan berchnogaeth Gronfa Gyffredinol y cyngor.

Meddai Andrea Lewis, Aelod y Cabinet dros Gartrefi ac Ynni, "Mae'r cyngor yn ymrwymo'i hun i barhau â chynllun adeiladu tai cyngor mawr eu hangen am y tro cyntaf mewn cenhedlaeth.

"Bydd yr eiddo ar gael i deuluoedd lleol am rent fforddiadwy, cânt eu hadeiladu i barhau a byddant yn adeiladau hawdd eu haddasu fel y gall tenantiaid hŷn neu'r rheiny ag anableddau drefnu i'r eiddo gael ei addasu ar gyfer eu hanghenion.

"Ni fydd unrhyw fenthyciad y bydd ei angen ar gyfer y gweithgareddau hyn yn dod o dreth y cyngor - bydd y rhent a delir gan denantiaid i'r cyfrif Refeniw Tai yn talu am hyn.

Yn ogystal â'r holl brosiectau a gynlluniwyd ar gyfer Parc yr Helig a Colliers Way, bwriedir gwneud mwy o waith yn y flwyddyn ariannol sydd i ddod i baratoi ar gyfer y gwaith adeiladu a glustnodir ar gyfer Cilgant Hill View  a Heol Beacon's View yn y Clâs a fydd yn destun caniatâd cynllunio.

Daw'r fenter cartrefi newydd wrth i'r cyngor barhau â'i waith i wella'i stoc gyfan o 13,500 o dai cyngor i Safon Ansawdd Tai Cymru erbyn 2020.

Mae Cyngor Abertawe wedi bod yn defnyddio contractwyr i gwblhau'r rhaglen adnewyddu, ac yn ystod y pum mlynedd diwethaf mae 742 o gartrefi wedi cael ceginau newydd a 1,066 wedi cael ystafelloedd ymolchi newydd.

Mae'r buddsoddiad o nawr tan 2022/23 yn werth £273,453,000 sef £47,705,000 yn y flwyddyn ariannol hon a £67,31,000 y flwyddyn nesaf, a bydd hyn yn helpu pob un o eiddo'r cyngor i fodloni'r safonau gofynnol. Ariennir y gwaith yn bennaf drwy refeniw o renti'r cyngor gyda chymorth Llywodraeth Cymru.

Meddai'r Cyng. Lewis, Rydym yn ymrwymedig i sicrhau bod pob tŷ cyngor yn bodloni SATC a bod tenantiaid y cyngor yn byw mewn tŷ o ansawdd da y maent yn teimlo'n ddiogel ynddo.

"Rydym eisoes wedi buddsoddi miliynau er mwyn cwblhau'r gwaith hwn yn ystod y tair blynedd diwethaf ac mae nifer o dai eisoes wedi elwa o gael ceginau ac ystafelloedd ymolchi newydd.

"Mae tua hanner ein stoc tai yn aros i'w gwella o hyd a disgwyliwn gyflawni hyn erbyn 2020."

Wedi'i bweru gan GOSS iCM