Chwilio'r wefan
English

De-orllewin Cymru i elwa o £27m o gyllid ychwanegol

Mae cynllun adfywio gwerth £27m yn cael ei gyflwyno ar draws de-orllewin Cymru.

Bydd yr arian yn helpu i adfywio arwynebedd llawr masnachol o gwmpas dinas-ranbarth Bae Abertawe a bydd yn rhoi hwb i nifer o brif brosiectau.

Ariennir Cynllun Adfywio Rhanbarthol De-orllewin Cymru gan Raglen Targedu Buddsoddiad mewn Adfywio 2018-21 Llywodraeth Cymru.

Meddai Robert Francis-Davies, Aelod Cabinet Cyngor Abertawe dros Fuddsoddi, Adfywio a Thwristiaeth, "Bydd ein cynllun rhanbarthol yn cefnogi prosiectau sy'n hyrwyddo adfywiad economaidd." 

Mae'r Cynllun Adfywio Rhanbarthol yn ceisio adeiladu ar weithgareddau adfywio a gyflwynir drwy raglen ariannu Lleoedd Llewyrchus Llawn Addewid Llywodraeth 2014-17 Llywodraeth Cymru. 

Mae'r cynllun yn cyd-fynd ag uchelgeisiau adfywio economaidd ehangach Dinas-ranbarth Bae Abertawe.

Bydd yn cynnwys arian grant i adfywio adeiladau masnachol. Cyhoeddir manylion y cais yn fuan.

Mae'r ardaloedd targed ar gyfer y Rhaglen Targedu Buddsoddiad yn cynnwys canol dinas Abertawe, coridor glan yr afon yr ardal ac Ardal Gadwraeth Treforys, cymoedd a chanol trefi Castell-nedd Port Talbot, canol tref Llanelli a Heol yr Orsaf, canol tref Rhydaman a Sir Benfro a Hwlffordd. 

Bydd yn eich helpu i weithio ar brosiectau megis cymoedd Castell-nedd Port Talbot, prosiectau manwerthu a hamdden yn Abertawe a Hwlffordd a Gwaith Copr yr Hafod-Morfa, Abertawe.

Mae grantiau'n cynnwys Grant Cymeradwyo'r Grant Datblygu a Gwella Eiddo a'r Grant Byw Cynaliadwy. Rheolir y grantiau hyn gan Gyngor Abertawe ar ran pedwar awdurdod lleol - Abertawe, Castell-nedd Port Talbot, Sir Gâr a Sir Benfro.

Nod Grant Cymeradwyo'r Grant Datblygu yw gwella tu blaenau adeiladau a throi arwynebedd llawr masnachol gwag yn lleoliad busnes buddiol unwaith eto. I gyd-fynd â'r gwaith hwn, gellid hefyd ddarparu arian grant ar gyfer prosiectau datblygu a fyddai'n creu arwynebedd llawr masnachol newydd mewn ardaloedd targed, lle nodwyd bod angen hyn. 

Nod y Grant Byw Cynaliadwy yw cefnogi troi arwynebedd llawr masnachol gwag yn gartrefi newydd.

 

Wedi'i bweru gan GOSS iCM