Chwilio'r wefan
English

Olion traed cyffrous i ddod â Ffordd y Brenin yn fyw i blant

Bydd olion traed draig ymysg yr atyniadau ar hyd Ffordd y Brenin ar ei newydd wedd yn Abertawe.

Dilly270219

Bydd llwybr chwareus ohonynt yn helpu i wneud y lleoliad newydd, addas ar gyfer cerddwyr mor ddeniadol â phosib i blant ifanc a'u teuluoedd.

Byddant yn ategu at elfennau eraill o drawsnewidiad Cyngor Abertawe megis ardaloedd â glaswellt, 170 o goed newydd ac ardaloedd palmantog eang.

Byddant yn adlewyrchu'r rôl mae Dilly'r Ddraig, a ddyluniwyd gan ddisgyblion, yn ei chwarae fel hyrwyddwr hawliau plant ar draws y cyngor a'r ddinas.

Fe'u dyluniwyd i fod yn nodyn atgoffa parhaus fod Abertawe'n ddinas sy'n gwerthfawrogi plant a phobl ifanc ac yn lle sy'n gweithio'n gyson er mwyn sicrhau eu bod nhw'n mwynhau eu hawliau.

Meddai Robert Francis-Davies, Aelod Cabinet Cyngor Abertawe dros Fuddsoddi, Adfywio a Thwristiaeth, "Ysbrydolwyd olion traed y ddraig gan blant a gymerodd ran yn yr ymgynghoriad a gynhaliwyd er mwyn cael barn ar gynllun Ffordd y Brenin. Byddant yn ehangu dylanwad Dilly, gan ein galluogi i ddod ag ef yn fyw."

Meddai Will Evans, Aelod y Cabinet dros Wasanaethau Plant - Pobl Ifanc: "Ariannwyd yr olion traed, am gost isel, gan brosiect Ffordd y Brenin ac maent yn dangos bod y cyngor yn gweithio'n galed - mewn ffyrdd blaengar - ar gyfer plant a phobl ifanc."

O ganlyniad i gynllun Isadeiledd Ffordd y Brenin sydd werth £12m, bydd Ffordd y Brenin a'r strydoedd cyfagos yn cael eu trawsnewid. Disgwylir iddo gael ei gwblhau tua diwedd y flwyddyn hon.

Bydd tua 20 o olion traed Dilly'r Ddraig yn cael eu gosod, tua troedfedd sgwâr yr un ac yn gyfwyneb â'r palmant newydd. Mae llwybr terfynol ar gyfer y trywydd bellach yn cael ei ystyried.

Mae Dilly'n cynrychioli ymrwymiad y cyngor i Gonfensiwn y Cenhedloedd Unedig ar Hawliau'r Plentyn (CCUHP), a dyluniwyd y cymeriad bum mlynedd yn ôl gan Mia Parsons, disgybl yn Ysgol Gynradd Glyncollen ar y pryd.

Cefnogir Prosiect Isadeiledd Ffordd y Brenin gan Gronfa Datblygu Rhanbarthol Ewrop gyda chymeradwyaeth ariannol gwerth £4.5m gan Swyddfa Cyllid Ewropeaidd Cymru.

Llun: "Llysgenhadon gwych" Ysgol Gynradd Glyncollen Emily Jones a Sam Morgan ar Stryd y Berllan, Abertawe, gyda phrototeip o ôl traed Dilly'r Ddraig, ac Aelod Cabinet Cyngor Abertawe dros Wasanaethau Plant - Pobl Ifanc, Will Evans.

 

 

 

 

 

Wedi'i bweru gan GOSS iCM