Chwilio'r wefan
English

Ysgolion a gofal cymdeithasol yn elwa o gyllideb Cyngor Abertawe

Bydd ysgolion a gofal cymdeithasol yn cael gwerth miliynau o fuddsoddiadau angenrheidiol ychwanegol yn ystod y flwyddyn ariannol sydd i ddod wedi i Gyngor Abertawe gymeradwyo'r gyllideb ddydd Iau (28 Chwefror).

Guildhall

Cytunodd cynghorwyr i ariannu codiad cyflog athrawon a gwerth miliynau o bunnoedd o fuddsoddiadau angenrheidiol mewn gofal cymdeithasol yn llawn, er bod toriadau i gyllid llywodraeth leol yn parhau.

Bydd y mesurau hyn yn golygu yn ogystal â chynnydd lleol gwerth 2.99% i Dreth y Cyngor a gynlluniwyd fel rhan o'r cynigion cyllidebol, bydd hefyd godiad gwerth 1% i dâl athrawon a gwerth 2% ar gyfer y gwasanaethau gofal cymdeithasol.

Mae'r cynnig i ddarparu cefnogaeth ychwanegol i wasanaethau hanfodol yn wyneb toriadau parhaus i gyllid llywodraeth leol yng Nghymru yn cyrraedd wrth i Gyngor Abertawe ddatgelu bydd angen gwerth £24m o arbedion yn y 12 mis nesaf.

Bydd cynnydd gwerth 5.99% i dreth y cyngor yn gweld codiad o oddeutu £1.14 yr wythnos i drethdalwyr Band B y cyngor, gan godi £7m ar gyfer gwasanaethau hanfodol.

Bydd y mesurau yn y gyllideb yn helpu i wella bywydau teuluoedd ar draws pob cymuned yn Abertawe wrth iddynt elwa o wariant refeniw gwerth mwy na £440m yn y flwyddyn ariannol sydd i ddod.

Meddai Rob Stewart, Arweinydd y Cyngor, "Bydd pob ceiniog ychwanegol o dreth y cyngor yn mynd tuag at ariannu addysg a gwasanaethau cymdeithasol. Er bod toriadau'r llywodraeth yn parhau, rydym yn bwriadu gwario tua £1.6m y diwrnod ar y gwasanaethau hanfodol y mae pobl yn dibynnu arnynt bob dydd."

Ymysg y cynigion cyllidebol allweddol y gytunwyd arnynt gan y cyngor:

·         Buddsoddiad ariannol ychwanegol ym maes addysg gwerth £3.7m i ariannu codiad cyflog athrawon yn llawn.

·         £4.2m ychwanegol ar gyfer buddsoddiad yn y gwasanaethau gofal cymdeithasol ar gyfer pobl ddiamddiffyn a'r henoed

·         £141m ar gyfer buddsoddi mewn cenhedlaeth newydd o adeiladau ysgolion a gwelliannau

·         £2.4m ychwanegol ar gyfer ffyrdd a phalmentydd

·         £4m ar gyfer tai cyngor newydd ar draws Abertawe

·         £720,000 ar gyfer gwelliannau i gymunedau lleol

·         £47m ychwanegol i wella tai'r cyngor

·         Darparu mwy o wasanaethau cydlynu ardaloedd lleol ynghyd ag adolygiad o becynnau gofal tymor hir i oedolion sy'n golygu arbedion net gwerth £400,00

Meddai'r Cyng. Stewart, "Yn ystod y naw mlynedd diwethaf, mae cyfnod cyni Llywodraeth San Steffan wedi torri gwerth mwy nag £1bn o wasanaethau llywodraeth leol yng Nghymru. Mae llywodraethau wedi trosglwyddo costau i drethdalwyr lleol, sy'n annheg. Rydym wedi egluro os bydd y Llywodraeth yn ariannu gwasanaethau lleol mewn ffordd deg, bydd angen codi llai gan dreth y cyngor.

"Yn Abertawe, bydd ein bwlch ariannol dros y flwyddyn ariannol nesaf gwerth £24m, a thorrwyd ein cyllid i'r un lefel ag yr oedd 11 flynedd yn ôl. Gallai'r cynnydd craidd mewn treth y cyngor wedi bod mor isel â 2.99% eleni petai cyllid addas ar gael, ond wrth wynebu toriadau pellach i'r gronfa gan y llywodraeth, dangosodd ein hymgynghoriad fod y cyhoedd yn barod i dalu ychydig yn fwy ar gyfer gwasanaethau yn hytrach na'u colli.

"Dyna pam, er bod Llywodraeth Cymru yn darparu ychydig o arian ychwanegol i ysgolion a gwasanaethau cymdeithasol eleni, rydym wedi penderfynu camu i mewn i leihau'r pwysau ar gyllidebau sy'n brin drwy ychwanegu 1% ychwanegol i dreth y cyngor er mwyn ymdrin â chodiad cyflog athrawon.

"Yn yr un modd, rydym hefyd yn ychwanegu 2% arall er mwyn ymdrin â'r galw cynyddol parhaus am ofal cymdeithasol a'i gost - gwasanaethau sy'n cefnogi rhai o'r bobl fwyaf diamddiffyn yn ein cymunedau."

Ychwanegodd, "Mae'r cyngor yn chwarae ei ran er mwyn amddiffyn gwasanaethau gymaint â phosib. Mae'n rhaid i Lywodraethau Cymru a'r DU chwarae eu rhan hefyd. Os ydynt yn darparu mwy o arian byddwn yn lleihau ardoll treth y cyngor yn y dyfodol."

Yn ystod cyfnod yr ymgynghoriad derbyniodd y cyngor fwy nag 800 o ymatebion a deisebau am ei gynigion. Cynhaliodd y cyngor hefyd sesiwn ymgynghori gyda disgyblion o ysgolion y ddinas er mwyn derbyn eu barn ar amrywiaeth o faterion.

Ymysg y cynigion ar gyfer arbedion a chyfleoedd incwm a nodwyd y mae:

·         Arbedion rheoli a swyddfa gefn pellach ar draws y cyngor gwerth £750,000

·         Arbedion staff gwerth £100,00 o ganlyniad i weithio ystwyth

·         Incwm newydd o ganlyniad i rentu swyddfeydd yn y Ganolfan Ddinesig gwerth £275,000

·         Arbedion Trafnidiaeth Integredig gwerth £250,000

Meddai'r Cyng. Stewart, "Rydym wedi gallu amddiffyn gwasanaethau'r rheng flaen gymaint â phosib o ganlyniad i'n penderfyniad i fod yn llym, yn fwy effeithlon ac i sicrhau ein bod ni'n gwneud y defnydd mwyaf o dechnoleg ac awtomateiddio.

Wedi'i bweru gan GOSS iCM