Chwilio'r wefan
English

Deiliaid Ymerodrol: Sgyrsiau ȏl-drefedigol rhwng De Asia a Chymru

Seminar Oriel Gelf Glynn Vivian a Phrifysgol Cymru

Call for Papers

Lleoliad y Seminar: Oriel Gelf Glynn Vivian, Heol Alexandra Abertawe SA1 5DZ

Dyddiadau: Dydd Mercher 13 a Dydd Iau 14 Mai 2020

Trefnwyr: Daniel G. Williams (Athro Saesneg, Prifysgol Abertawe), Zehra Jumabhoy (Darlithydd Cysylltiol, Hanes Celf, Sefydliad Celfyddydau Courtauld, Llundain a Katy Freer (Swyddog Arddangosfeydd, Oriel Gelf Glynn Vivian, Abertawe)

Agenda: Cynhelir y seminar hon yn y cyfnod cyn arddangosfa fawr ar Dde Asia a Chymru, yn Oriel Gelf Glynn Vivian, Abertawe. Mae'r sioe, sydd wedi'i threfnu ar gyfer 2021, yn cael ei churadu ar y cyd gan Zehra Jumabhoy a Katy Freer a bydd yn cynnwys celf fodern a chyfoes o Gymru a De Asia. Ystyrir cyhoeddi'r papurau o'r gynhadledd ganlynol yn y llyfr a fydd yn cyd-fynd â'r arddangosfa.

Prif Siaradwyr: Gauri Viswanathan, Cyfarwyddwr, Sefydliad DeAsiaidd; Athro yn y Dyniaethau, Adran Saesneg a Llenyddiaeth Cymharol, Prifysgol Columbia a'r Athro Michael Franklin, Cadeirydd Llenyddiaeth Saesneg ag Ysgrifennu Creadigol, Prifysgol Abertawe

Crynodeb:
Ym 1783, rhoddodd y ieithegwr William Jones y gorau i'w yrfa fel barnwr cylchdaith yng Nghymru a hwyliodd i Calcutta. Wrth iddo ddod yn ysgolhaig ar destunau a ieithoedd Indiaidd hynafol, sefydlodd Gymdeithas Asiaidd Bengal ym 1784 a daeth o hyd i berthynas strwythurol ddofn rhwng ieithoedd Ewropeaidd ac Indiaidd. Gosododd yr ail safbwynt sylfeini disgyblaeth a enwyd (er gwell neu er gwaeth) yn 'Ddwyreinioldeb'. Ym 1798, aeth Henrietta Herbert (gwraig Edward Clive, Llywodraethwr Madras, a merch-yng-nghyfraith y lleidr-farwn gwaradwyddus Robert, 'Clive o India') ar sbri siopa yn ne India. Roedd yr ysbail a gipiodd yn cynnwys trysorau chwedlonol rheolwr gorchfygedig Mysore, Tipu Sultan. Mae'r creiriau gemog a'r paentiadau hyn wedi'u dal o hyd mewn cadarnle ar gyrion Cymru: mae Castell Powis yn y Trallwng yn cynnwys rhai o'r arteffactau gorau o India ym Mhrydain. Roedd dulliau eraill, caredicach o gasglu trysorau. Yn y 1870au, aeth y diwydiannwr Richard Glynn Vivian - pedwerydd mab perchnogion gwaith mwyndoddi copr mwyaf llwyddiannus y byd - o Abertawe i wledydd tramor, gyda llyfr brasluniau a chamera. Mae ei ddyddiaduron yn dogfennu'i deithiau o Sri Lanca i Madras ac ymlaen i Bombay. Gan eu bod yn ei feddiant wrth iddo brynu cardiau post a thlysau ym marchnadfeydd prysur yr isgyfandir, maent yn cynnig ciplun o fywyd hudolus fforwyr bonheddig yn y Dwyrain. Yn ogystal â hyn, bu llu o genhadwyr ac addysgwyr o Gymru (e.e. John Griffiths) yn pererindota yn y 19eg ganrif, gan geisio ennill calonnau, meddyliau (ac eneidiau) trigolion De Asia. Yn ystod y blynyddoedd diwethaf, mae'r llanw wedi troi: heddiw, diwydianwyr Indiaidd sy'n aml wrth y llyw yng Nghymru (meddyliwch am waith Tata Steel ym Mhort Talbot, y mae hen deulu o Bombay yn berchen arno).

Pa ffordd bynnag yr ystyriwn y peth, mae cysylltiad hir - os nad un serchog - wedi bod rhwng De Asia a Chymru sy'n estyn yn ôl i flynyddoedd cynharaf treiddiad gwleidyddol cymdeithasol Prydain i'r isgyfandir. Ac o ystyried statws Cymru ei hun o fewn hanes ehangach Prydain, mae'r cyfarfodydd yn aml wedi bod yn fwy cydweithredol nag y byddai hanes gwladychiaeth yn ei awgrymu: ysgrifennodd Ernest Rhys fywgraffiad Saesneg cyntaf y bardd a'r artist Indiaidd, Rabindranath Tagore; ysbrydolwyd cenedlaetholdeb Cymreig i raddau helaeth gan wleidyddiaeth wrthdrefedigaethol ddi-drais Gandhi; datblygodd Aneurin Bevan gyfeillgarwch â Jawaharlal Nehru. Bu sawl ymdrech academaidd i olrhain nodweddion tebyg rhwng hen fythau Vedig a chwedlau Celtaidd;  rhwng duwiau a thylwyth teg. Ond eto, er ei chyfoeth, mae'r bartneriaeth hon - fel llawer o bethau eraill sy'n ymwneud â chydnabyddiaeth Prydain o Gymru - wedi'i hesgeuluso i raddau helaeth. Er yr archwiliwyd i gysylltiadau Gwyddelig ac Albanaidd â De Asia, prin fu'r astudiaethau manwl o'r sgyrsiau diwylliannol, crefyddol, gwleidyddol a masnachol amrywiol sydd rhwng De Asia a Chymru. Mae'r gynhadledd hon yn rhan o brosiect â'r nod o unioni cam hanesyddol ac, yn y cyfnod cyn arddangosfa fawr a fydd yn amlygu artistiaid o Gymru a De Asia, bwriedir iddi ddarparu llwyfan ar gyfer dadleuon rhyng-ddiwylliannol ac amlddisgyblaethol.

Gwahoddwn bapurau o amrywiaeth eang o ddisgyblaethau sy'n ceisio archwilio'r cyfarfodydd hanesyddol a chyfoes, dychmygol a gwirioneddol amrywiol rhwng y ddau ranbarth. Mae rhai o'r pynciau rydym yn bwriadu eu harchwilio'n cynnwys: hanes (trefedigol neu arall), hanes celf, gwleidyddiaeth, theori ôl-drefedigol, astudiaethau cenedlaetholdeb, cymdeithaseg, llenyddiaeth, astudiaethau ffilmiau, anthropoleg ac astudiaethau diwylliannol. Anogwn gynigion gan artistiaid a churaduron yn ogystal ag academyddion.

Mae'r prosiect yma wedi ennill cronfa o Rwydwaith Celf Brydain. Felly, bydd y seminar yma yn gyd fynd a chyfres o sgyrsiau artistiaid, seminarau ymchwilio ac ymweliadau arbenigwr i amgueddfeydd yn ystof mis Ebrill a Mai 2020. Edrychwch allan am fwy o wybodaeth.  

Cysylltiadau ar gyfer ymholidadu: Zehra.Jumabhoy@courtauld.ac.uk / Katy.Freer@swansea.gov.uk / Charlotte.Thomas@swansea.gov.uk 


GVAG Logo Courtauld Logo Swansea Uni Logo

Wedi'i bweru gan GOSS iCM