Chwilio'r wefan
English

Cynllun Datblygu Lleol wedi'i gymeradwyo ar gyfer Abertawe

Mae cynllun tymor hir sy'n nodi pa dir caiff ei ddefnyddio yn Abertawe a sut caiff ei ddefnyddio wedi'i gymeradwyo.

Dinas a Sir Abertawe

Cynllun Datblygu Lleol Abertawe bellach fydd y ddogfen allweddol y cyfeirir ati wrth fwrw ymlaen â phenderfyniadau ar gynigion datblygu.

Mae'r cynllun yn ddiweddglo i fwy na chwe blynedd o waith gan y cyngor sydd, ynghyd â phob cyngor arall yng Nghymru, yn gorfod llunio cynllun tymor hir ar ddatblygu tir.

Mae'r cynllun manwl yn nodi lle bydd safleoedd datblygiadau tai sylweddol yn cael eu lleoli mewn ymgais i ymdopi â'r twf cynyddol mewn poblogaeth yn y blynyddoedd i ddod.

Caiff safleoedd strategol ar gyfer datblygiadau masnachol ynghyd â chynigion ar gyfer cyfleusterau cymunedol eu cynnwys yn y CDLl hefyd, gyda safleoedd wedi'u clustnodi ledled Abertawe.

Meddai David Hopkins, Aelod y Cabinet dros Gyflwyno, "Mae'r cyngor wedi bod yn gweithio'n galed dros y chwe blynedd diwethaf wrth baratoi'r CDLl. Rydym wedi cael nifer o ddrafftiau penodol ac mae'r ymgynghoriadau cyhoeddus wedi arwain at lawer o adborth gwerthfawr sydd wedi helpu i gryfhau'r ddogfen.

"Rwy'n falch iawn ein bod wedi cymeradwyo'r ddogfen bwysig hon a fydd yn rhoi arweiniad clir i ni pan gaiff ceisiadau cynllunio eu hystyried.

"Pwyslais y cynllun yw mynd i'r afael ag anghenion y ddinas hon o ran ei datblygiad fel dinas fodern - lle mae ffactorau pwysig fel poblogaethau sy'n tyfu a chynnydd mewn datblygiad busnes yn ganolog iddi.

"Dros gyfnod y cynllun, rydym yn bwriadu datblygu tua 17,000 o gartrefi newydd a chreu mwy na 13,000 o swyddi newydd.

Yn ddiweddar cymeradwywyd un o'r safleoedd strategol a nodir yn y cynllun ar gyfer datblygu hyd at 1,950 o gartrefi newydd yng ngogledd y ddinas, ynghyd â chyfleusterau ysgol gynradd newydd, ffyrdd cyswllt, cyfleusterau cymunedol gan gynnwys chwaraeon, a mannau agored cyhoeddus.

Ychwanegodd y Cyng. Hopkins, "Mae ein hasesiadau ar dwf y boblogaeth yn golygu bod yn rhaid i ni ddarparu ar gyfer nifer mawr o dai, gan greu cymunedau newydd i bob pwrpas. Mae'n bwysig bod y cyhoedd yn sylweddoli nad yw hyn yn ymwneud â thai yn unig. Er mwyn sicrhau bod y cymunedau newydd hyn yn gallu bodoli, mae angen i'r cynlluniau hefyd ystyried elfennau pwysig megis ysgolion newydd, gwelliannau i'r priffyrdd a mannau hamdden.

"Bydd yr holl safleoedd strategol yn cynnwys gofynion tebyg fel y gall y ddinas ehangu yn y ffordd iawn a gall Abertawe dyfu yn ddinas fodern.

"Hoffwn ddiolch hefyd i swyddogion cynllunio yn y cyngor sydd wedi gweithio'n galed iawn ar y ddogfen hon am nifer o flynyddoedd. Mae eu harbenigedd wedi sicrhau ein bod wedi gallu cymeradwyo dogfen gynllunio fanwl a chadarn a fydd o fudd i Abertawe ac a fydd yn ei helpu i ddatblygu ymhellach.

Wedi'i bweru gan GOSS iCM