Chwilio'r wefan
English

Cyngor Abertawe yn cefnogi ymgyrch LGBT

Mae ymgyrch sy'n annog y gymuned pobl lesbiaidd, hoyw, ddeurywiol a thrawsrywiol (LGBT) i ystyried gwneud gwahaniaeth cadarnhaol i fywydau plant lleol yn cael ei chefnogi gan Gyngor Abertawe.

LGBT fostering

Mae ymgyrch flynyddol Wythnos Mabwysiadu a Maethu LGBT (4-10 Mawrth) yn ceisio gwella ymwybyddiaeth o'r diffyg mabwysiadwyr a gofalwyr maeth yn y Deyrnas Unedig, a gwella ymwybyddiaeth o deuluoedd LGBT.

Ar draws Abertawe, mae angen rhagor o ofalwyr LGBT+ i gynnig cartrefi diogel a chariadus i blant a phobl ifanc.

Yn ôl y Rhwydwaith Maethu, mae angen oddeutu 550 o ofalwyr maeth ychwanegol yng Nghymru i lenwi'r bwlch ar gyfer plant sy'n derbyn gofal ar hyn o bryd. Ar 31 Mawrth 2018, roedd 6,407 o blant yn derbyn gofal, cynnydd o 464 (8 y can) ar niferoedd y flwyddyn flaenorol.

Pe bai rhagor o bobl o'r gymuned LGBT+ yn cynnig maethu, byddai'r diffyg yn cael ei leihau. Fodd bynnag, mae llawer o bobl lesbiaidd, hoyw, ddeurywiol a thrawsrywiol yn dal yn credu y gwnaiff asiantaethau wahaniaethu yn eu herbyn os byddant yn ymgeisio i fod yn rhieni maeth.

Fodd bynnag, nid yw tueddfryd rhywiol na statws priodasol yn bwysig wrth asesu gallu rhywun i faethu - gallu'r unigolyn i gynnig cartref cariadus sy'n bwysig yn y pen draw.

Dywedodd y Cynghorydd Will Evans, Aelod y Cabinet dros Wasanaethau Plant (pobl ifanc): "Mae gennym ni brinder o hyd o ofalwyr maeth a mabwysiadwyr, fell mae Wythnos Mabwysiadu a Maethu LGBT yn gyfle gwych i wella ymwybyddiaeth o hyn.

 "Mae hefyd yn ein helpu i chwalu'r mythau a phwysleisio fod gan bobl o'r gymuned LGBT+ y cryfderau a'r rhinweddau unigryw unigryw sy'n ofynnol i fabwysiadu neu faethu - nid yw rhywioldeb gofalwr yn ystyriaeth. Mewn gwirionedd, mae arnom ni angen pobl a all ddarparu sefydlogrwydd, diogelwch a chariad i blant a phobl ifanc.

Ychwanegodd y Cynghorydd Elliott King, Aelod y Cabinet dros Wasanaethau Plant (Blynyddoedd Cynnar): "Bydd arnom ni angen rhagor o ofalwyr maeth o bob cefndir bob amser, ac rydym ni'n croesawu ceisiadau o groestoriad o'r gymdeithas.

 "Ar hyn o bryd, mae dau y cant yn unig o ofalwyr Maethu Abertawe yn gyplau o'r un rhyw. Mae LGBT+ yn ofalwyr maeth gwych ac mae cymaint o blant yn disgwyl am gartref cariadus dros dro neu barhaol. Mae'n hanfodol sicrhau y caiff bob plentyn y cyfle gorau. Os ydych chi'n credu y gallwch chi wneud gwahaniaeth cadarnhaol i fywyd plentyn, cysylltwch â Maethu Abertawe yn syth."

Mae Noson Abertawe yn cynnal noson wybodaeth nos Fercher,13 Mawrth, 6-8yh yng Nghanolfan Ddinesig Abertawe. Bydd aelodau o staff a gofalwyr maeth ar gael i sgwrsio mewn amgylchedd anffurfiol. 

Caiff Wythnos Mabwysiadu a Maethu LGBT ei chynnal gan New Family Social, y rhwydwaith i deuluoedd LGBT sy'n mabwysiadu ac yn maethu.

  • I gael rhagor o wybodaeth am faethu, ffoniwch Maethu Abertawe ar 0300 555 0110 neu trowch at www.fosterswansea.org.
Wedi'i bweru gan GOSS iCM