Chwilio'r wefan
English

Strategaeth Toiledau Cyhoeddus ar gyfer Abertawe

Mae toiledau cyhoeddus yn Abertawe'n dod yn ganolbwynt strategaeth newydd â'r nod o wella mynediad a darpariaeth ar draws y ddinas.

toilet sign

Mae'n rhaid i Gyngor Abertawe, ynghyd â'r holl gynghorau yng Nghymru, gyhoeddi Strategaeth Toiledau Cyhoeddus a fydd yn rhoi arweiniad i'r cynghorau ar y ffordd y rheolir toiledau cyhoeddus yn y dyfodol.

Mae cynnal asesiad cychwynnol o'r hyn a ddarperir ar hyn o bryd yn rhan o ddatblygu'r strategaeth hon.

Gall aelodau'r cyhoedd gymryd rhan yn awr mewn Asesiad o Anghenion - Strategaeth Toiledau a gallant ddweud wrth y cyngor os ydynt yn defnyddio toiledau cyhoeddus, os yw'r cyfleusterau'n lân neu os hoffent weld gwell darpariaeth yn y gymuned y maent yn byw ynddi.

Rhaid i'r cyngor gyhoeddi strategaeth erbyn diwedd mis Mai 2019 ac mae'n galw ar breswylwyr, busnesau ac elusennau i gymryd rhan.

Meddai Mark Thomas, Aelod y Cabinet dros yr Amgylchedd a Rheoli Isadeiledd, "Mae toiledau cyhoeddus yn wasanaeth y mae bron pawb yn ei ddefnyddio o bryd i'w gilydd. Mae hefyd yn wasanaeth y mae gan y cyhoedd ddisgwyliadau ohono o ran mynediad, glendid ac amserau agor.

"Mae Llywodraeth Cymru am i bob cyngor roi strategaeth ar waith a'r cam cyntaf yw cynnal asesiad o anghenion er mwyn deall yr hyn y  mae ei angen ar sefydliadau a phobl yn ein dinas, a'r hyn maen nhw'n ei ddymuno.

"Bydd hyn yn rhoi golwg cychwynnol i ni o'r hyn a ddarperir ar hyn o bryd yn Abertawe, barn y cyhoedd, ac os oes unrhyw fylchau yn y ddarpariaeth.

"Rydym am glywed gan bawb am eu profiadau, boed y rheini'n brofiadau da neu wael.

"Unwaith i ni gael adborth gan bobl a grwpiau, gallwn ddrafftio strategaeth i sicrhau y gallwn weithio gydag eraill i wella'r ddarpariaeth yn Abertawe."

Wedi'i bweru gan GOSS iCM