Chwilio'r wefan
English

Busnesau o Gymru yn heidio i ddigwyddiad sy'n arddangos cyfleoedd arena Abertawe

Aeth dros 200 o fusnesau Cymreig i ddigwyddiad a ddatgelodd y gwaith sydd ar gynnig wrth i'r prosiect Cam Un Abertawe Ganolog sy'n werth £120 miliwn gael ei adeiladu.

Mae'r prif gontractwr Buckingham Group Contracting Ltd, sy'n gweithio ar y cyd â Chyngor Abertawe, am ddefnyddio arbenigedd lleol a rhanbarthol cymaint â phosib.

Bydd y sgiliau y bydd eu hangen yn amrywio o waith brics i gyflenwi lifft, ac o amddiffyn rhag tân i wella cynefinoedd.

Roedd manylion llawn ar gael mewn digwyddiad cwrdd â'r prynwr a gynhaliwyd ddoe, a oedd am ddim i bob busnes.

Cynhaliwyd y digwyddiad diwrnod cyfan gan Buckingham Group a'r cyngor mewn cydweithrediad â'r corff cefnogi diwydiant, Dyfodol Adeiladu Cymru (DAC), a ariennir ar y cyd gan Lywodraeth Cymru a CITB (Bwrdd Hyfforddiant Diwydiant Adeiladu) Cymru.

Dywedodd Steve Peake, o swyddfa Abertawe, ITS Construction Personnel, "Rydyn ni yma heddiw i ddod i adnabod prif gontractwr y cynllun adfywio hwn. Yna, ein nod yw cael gweithwyr adeiladu lleol ar y prosiect hwn."

Dywedodd Mike Porter, o adeiladwyr a masnachwyr coed Abertawe, Exall & Jones, "Rydym am ddod yn un o gyflenwyr Cam Un Abertawe Ganolog. Fe'n sefydlwyd yn lleol ers dros 30 mlynedd ac rydym am fod yn rhan o fenter fawr leol. Rydym yn gwmni teuluol annibynnol - ac rydym yn gwbl gymwys i gyflenwi nwyddau ar gyfer prosiectau mawr fel hyn."

Cynhaliwyd y digwyddiad Cwrdd â'r Prynwr yn Stadiwm Liberty. Roedd yn cynnwys trafodaethau rhwng busnesau ac arddangoswyr, a chyfarfodydd un-i-un a drefnwyd ymlaen llaw.

Bydd Cam Un Abertawe Ganolog yn cynnig arena ddigidol i 3,500 o bobl, parc arfordirol, plaza, pont arwyddocaol, mannau parcio ceir, cartrefi ac eiddo masnachol wedi'u creu ar safle allweddol yng nghanol y ddinas.

Disgwylir i elfennau plaza digidol ac arena dan do ddigidol Cam Un Abertawe Ganolog gael eu hariannu'n rhannol gan Fargen Ddinesig Bae Abertawe sy'n werth £1.3 biliwn. Rhagwelir y bydd y Fargen Ddinesig sy'n rhaglen fuddsoddi ar gyfer 11 o brosiectau trawsnewidiol ar draws de-orllewin Cymru, yn rhoi hwb gwerth £1.8 biliwn i'r economi ranbarthol.

Bydd pentref digidol ar gyfer busnesau technegol ar Ffordd y Brenin yng nghanol dinas Abertawe hefyd yn cael ei ariannu'n rhannol gan y Fargen Ddinesig, ynghyd â 'phentref blwch' ac ardal arloesedd ar gyfer busnesau newydd yng nghampws newydd Prifysgol Cymru y Drindod Dewi Sant yn SA1.

 

 

Wedi'i bweru gan GOSS iCM