Chwilio'r wefan
English

Ysgol Gyfun Llandeilo Ferwallt i dderbyn £12 miliwn o fuddsoddiad

Bydd bron i £12 miliwn yn cael ei fuddsoddi er mwyn gwella cyfleusterau'n ddramatig am genedlaethau i ddod mewn ysgol gyfun yn Abertawe.

Bishopston_logo

Llandeilo Ferwallt yw'r ysgol uwchradd ddiweddaraf i dderbyn gweddnewidiad a fydd yn cynnwys adnewyddu ac ailfodelu adeiladau presennol i ddarparu ystafelloedd dosbarth o'r radd flaenaf ar gyfer disgyblion a staff addysgu.

Bydd y gwaith hefyd yn cynnwys estyniad deulawr newydd i ddisodli'r cabanau nad ydynt yn addas at y diben mwyach.

Bydd y cynllun yn cael ei ariannu ar y cyd gan Gyngor Abertawe a Llywodraeth Cymru fel rhan o fuddsoddiad £149.7 miliwn mewn cyfleusterau ysgol yn Abertawe dan Raglen Band B Ysgolion yr 21ain Ganrif.

Mae adroddiad yn mynd gerbron Cabinet y cyngor ar 21 Mawrth sy'n ceisio cyllid i gwmpasu'r cyfnod cyn adeiladu ac i ddyfarnu contract cychwynnol.

Os yw popeth yn mynd yn ei flaen ac yn amodol ar gymeradwyaeth derfynol Llywodraeth Cymru, gallai'r gwaith adeiladu ddechrau'r amser hwn y flwyddyn nesaf.

Bydd gwaith yn cael ei wneud fesul cam gyda'r meysydd â'r angen mwyaf yn cael sylw yn gyntaf. Y nod yw cwblhau'r prosiect erbyn dechrau 2022.

Dywedodd y Cynghorydd Jennifer Raynor, Aelod y Cabinet dros Wella Addysg, Dysgu a Sgiliau, "Rwy'n falch o weld bod ein cynlluniau i wella cyfleusterau'n sylweddol yn Ysgol Gyfun Llandeilo Ferwallt yn datblygu'n dda.

"Mae llawer o waith caled eisoes wedi mynd ymlaen y tu ôl i'r llenni gyda'n hadran addysg yn gweithio'n agos gyda'r pennaeth a'r corff llywodraethu ac mae'r adroddiad sy'n mynd i'r Cabinet yn garreg filltir bwysig yn y broses hon.

"Gall disgyblion, rhieni a staff yn Llandeilo Ferwallt edrych ymlaen at ddyfodol cyffrous i'r ysgol."

Mae Ysgol Gyfun Gŵyr hefyd ar fin elwa ar fuddsoddiad sylweddol i gynyddu'r lle yn yr ysgol er mwyn bodloni'r galw cynyddol am leoedd dan raglen Band B.

Wedi'i bweru gan GOSS iCM